H - 26 april 1957 - 51. er op het ogenblik naar verhouding zeer weinig roomskatho- lieke gezinnen deze woningen bevolken. Dit is ook gebleken bij de werving van leden. Er hebben zich 67 mensen als lid opgegeven. Daarvan blijken er maar 13 lid van de K.A.B. te zijn. Men is voornemens aanstaande maandag een ledenverga dering te beleggen, waarbij officieel een bestuur zal worden gekozen door het betrekkelijk kleine aantal leden, dat tevens lid van de K.A.B. is. De statuten schrijven namelijk voor, dat alleen deze leden het bestuur kunnen kiezen. De heer PIEREN is van oordeel, dat met het verstrekken van geld aan St.Joseph moet worden gewacht tot er aanstaande maandag een rechtsgeldig bestuur is gekozen. De wethouder VAN DEN AREND wijst er op, dat wanneer de raad thans een besluit neemt, de vereniging het geld - gezien ook de bestedingsbeperking - morgen nog niet krijgt. De eerste stoot kan uit het reservefonds worden opgevangen. Sedert maart 1955 is getracht de zaak zodanig te regelen, dat zij de gemeente zo weinig mogelijk geld kost. De heer VAN WELY heeft vernomen, dat er op het ogenblik in het geheel geen bestuur is. B&W zullen dus moeten wachten tot er een nieuw bestuur is gekozen. Wel heeft spreker ver nomen, dat het als bestuur optredend college dingen doet die niet door de beugel kunnen en die geheel onwettig zijn. Het zou huizen verhuren zonder dat de bewoners de huur hebben opgezegd Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of het niet mogelijk is, dat de raad met het voorstel akkoord gaat, mits er een rechtsgeldig bestuur is. De heer ORANJE vraagt of de bouwvereniging St.Joseph rechtspersoonlijkheid bezit. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigend. De heer HILHORST heeft uit het ingekomen stuk van de heer P.van Asch gezien, dat een perceel zelfs tijdens het leven van de tegenwoordige huurder aan een ander is ver huurd. Spreker hoopt, dat het college dit stuk serieus zal afdoen en er daarbij rekening mede zal houden, dat het op treden van de bouwvereniging mis is. De heer PIEREN ondersteunt het voorstel van mevrouw Landweer. De huizen, vooral die in Soesterberg, verkeren in een zeer verwaarloosde toestand en van uitstel zou wel eens afstel kunnen komen. De wethouder VAN DEN AREND acht de geachtengang van de heer Van Asch logischs daar het bestuur niet rechtsgeldig is gekozen, sorteren de beslissingen van dit bestuur geen effect. De klacht van de heer Van Asch is echter een aparte zaak. Hier gaat het om het verstrekken van een krediet voor het herstel van woningen en dit krediet wordt niet aan het bestuur, maar aan de woningbouwvereniging verstrekt. Het tegenwoordige bestuur kan als zaakwaarnemer optreden, maar het college heeft er zeer op gestaan, dat de statuten worden toegepast en dat er een rechtsgeldig bestuur komt. Aan de aandra,ng van het college is gevolg gegeven. Van de bewoners van de woningen van St.Joseph hebben 67 mensen zich als lid opgegeven, maar zij kunnen niet allen gewoon lid worden, omdat slechts 12 of 13 van hen lid zijn van de K.A.B. Maar het bewijs is geleverd, dat de bewoners zich gaan interesseren voor de toestand van de woningen. Het college heeft het - bestuur -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 102