- 26 april 1957 - 52. bestuur gezegddat het, wanneer het bestuur er niet in slaagt behoorlijke verhoudingen te scheppen, de raad zal voorstellen de woningen door de gemeente te doen overnemen. Het bestuur is daarop actief aan het werk gegaan en wan neer uit de eigen kring een behoorlijke organisatie kan worden opgebouwdverdient dit de voorkeur, Spreker stelt voor het voorstel aan te nemen; er komt een officieel be stuur Mevrouw MNDWEER-de Visser acht het meer verantwoord het voorstel aan te nemen met de restrictie "mits er een rechtsgeldig bestuur is". De VOORZITTER zegt, dat dit zo logisch is, dat een dergelijke clausule nooit wordt opgenomen. In de notulen zal worden vermeld, dat de gelden pas kunnen worden uit betaald, indien bij de woningbouwvereniging een rechtsgel- dit bestuur fungeert. De heer 0RA.HJE; Wordt het niet in het besluit opge nomen? De VOORZITTER vindt het wat vreemd een dergelijke voorwaarde op te nemen, die immers overbodig is. De heer GRIET vreest, dat bij het opnemen van die voorwaarde geen goedkeuring van gedeputeerde staten zal worden verkregen. De VOORZITTER zegt, dat de gelden vanzelfsprekend alleen aan een rechtsgeldig orgaan van de bouwvereniging kunnen worden uitbetaald. Het college weet, dat op het ogenblik een groep mensen als zaakwaarnemer fungeert en het zou een fout maken door de gelden aan een niet rechts geldig orgaan uit te betalen. Er bestaat geen enkel bezwaar tegen een besluit te nemen geld beschikbaar te stellen voor een vereniging, die rechtspersoonlijkheid bezit. Er wordt daarbij altijd uit gekeerd aan een rechtsgeldig bestuur. Daar er in het onder havige geval geen rechtsgeldig bestuur bestaat, wordt er dus met de uitkering van het geld gewacht tot dit er wel is. Het lijkt spreker niet juist om vanwege de toevallige constellatie van het ogenblik het besluit te veranderen door er een bepaling in op te nemen, waarvan iedereen zegt; Die moet er altijd of nooit in worden gezet. Mevrouw LANDWEER~de Visser; Maar de situatie, dat er geen rechtsgeldig bestuur is, heb ik nog nooit meegemaakt. De VOORZITTER; Dat komt toch wel meer voor. Spreker stelt voor het besluit te handhaven. Door de discussie is voldoende duidelijk gebleken, dat het de wens van de raad is, dat aan een rechtsgeldig bestuur wordt uitbetaald. Het zou een blunder van het college zijn, wan neer het geld na deze voorgeschiedenis zou worden uitbe taald aan een niet rechtsgeldig bestuur. Dit is gewoon een kwestie van uitvoering. Het zou bijzonder onelegant zijn hieromtrent een bepaling in het besluit op te nemen. Die bepaling zou dan in alle besluiten moeten worden opge nomen. Het is volkomen vanzelfsprekend, dat het geld alleen aan een rechtsgeldig bestuur wordt uitbetaald. Het zou natuurlijk kunnen zijn, dat men het college zo suffig vindt, dat men deze bepaling in het besluit wil hebben, maar dat zou een testimonium paupertdtis zijn. De heer HIIHORST herinnert er aan, dat de gemeente indertijd grond van deze woningbouwvereniging heeft ge kocht. Trad daarbij voor de vereniging dit zelfde niet - rechtsgeldige -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 104