- 26 april 1957 - 54. 89. Voorstel tot het heschikbaarstellen van een krediet voor het treffen van enige voorzieningen aan de brandweercen trale te Soesterberg (1-999). De heer ORANJE vraagt of het voordeel van over- headdeuren wel zo groot is, dat het verantwoord kan worden geacht daarvoor 1,200,-- extra te betalen op een bedrag van in totaal 7.200,--. Voorts vraagthij, of de voorgestelde tegelbestrating wel voldoende is, gezien het gewicht van de nevelspuitwagen. De heer CLEMENS vraagt, welke voordelen de over- headdeuren hebben. De heer GRIET wijst er op, dat de levensduur van openslaande deuren veel korter is en voor onderhoud veel arbeidsloon zullen vergen, terwijl over-headdeuren meer bedrijfszeker zijn. De VOORZITTER weet niet of er cijfers bestaan over de waarde van over-head- en andere deuren. Daar de garage van de brandweer niet zo vaak open en dicht gaat, gelooft hij, dat de levensduur van over-headdeuren praktisch onbeperkt zal zijn. In het onderhoud zullen zij voordeli ger zijn. Openslaande deuren gaan op den duur enigszins buiten hun verband hangen, terwijl het onderhoud van over- headdeuren krachtens hun aard nihil is. Het grote voordeel van de over-headdeuren is, dat zij met één handgreep on middellijk geopend kunnen worden, terwijl openslaande deuren, die kunnen dichtwaaien, door twee man moeten wor den bediend. In het algemeen verdienen over-headdeuren de voorkeur, maar dit geldt zeker bij een garage van de brandweer, omdat de brandweer altijd grote haast heeft. Nu de primitieve garage in Soesterberg in orde wordt ge maakt, is het van belang het direct goed te doen. Spreker neemt aan, dat dubbeldikke tegels van 8 cm. zullen worden gebruikt en dat die voldoende zullen zijn. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. De VOORZITTER wil, alvorens tot de rondvraag over te gaan, een enkel woord wijden aan de heer E.P.Goedkoop die kort geleden is overleden. In de heer Goedkoop heeft de gemeente een uitstekend ambtenaar verloren, die niet alleen als waarnemend ontvanger een verantwoordelijke positie had op het ontvangerskantoor, maar die ook nog bij afwezigheid van de waarnemend-secretaris als zodanig is opgetreden. Door zijn gehele houding heeft de heer Goed koop in de ambtelijke wereld van Soest veel achting ver worven en daadwerkelijk heeft hij bijgedragen tot een goede sfeer onder de ambtenaren. Eet is bijzonder tra gisch, dat deze kundige, bekwame en consciëntieuze ambte naar op zo jeugdige leeftijd is heengegaan. De heer VAN WELY wil namens de gehele raad getuigen, dat het heengaan van de heer Goedkoop op de raadsleden grote indruk heeft gemaakt. De heer Goedkoop was een bijzonder sympathieke persoonlijkheid en alle raadsle den hebben zijn heengaan op zo jeugdige leeftijd ten zeerste betreurd. 90. RONDVRAAG. De heer HILH0RST heeft in de"notulen gelezen, dat de grondverkoop aan de Van Lenneplaan in de vergadering van 22 maart is aangehouden. Het verwondert hem, dat die - verkoop -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 108