- 30 januari 1957 - 5 De uitslag van de enquête onder de bejaarden recht vaardigt, zoals werd verwacht, het stimuleren van initia tieven van tot de bouw van woonruimte voor bejaarden. De terreinsituatie van enkele speeltuinverenigingen baart zorgen. Het is nog niet mogelijk aan te geven in welke richting een oplossing van deze problemen kan worden gevonden. Niettegenstaande de stijging van de kosten van levens onderhoud bleven de uitgaven van maatschappelijk hulpbe toon binnen de geraamde bedragen. Het tekort aan voldoende en verantwoorde mogelijkheden tot plaatsing van chronische zieken en bejaarden levert herhaalde moeilijkheden op. Uit de ingekomen rapporten van de woninginspectrice blijkt, dat in het algemeen van een goede bewoning der gemeentewoningen sprake is. Gelukkig is het mogelijk ten aanzien van de opbouw van de Bescherming Bevolking te spreken van een flinke vooruitang, vergeleken met een jaar geleden. Moest ik toen klagen over laksheid en onverschilligheid van de bevolking tegenover de B.B., thans kan ik met dankbaarheid er van gewagen, dat velen zich beschikbaar hebben gesteld voor een funktie en ook bereid zijn de daarvoor noodzakelijke op leiding te ontvangen. Veel zijn wij hier verschuldigd aan het onvermoeide en enthousiaste werken van het plaatselijk hoofd Bescherming Bevolking, de heer Van Leeuwen, voor wie geen moeite te veel en geen werk te onaanzienlijk is indien het gaat om de B.B. Van deze plaats breng ik van harte dank aan allen, die gedreven door saamhorigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel, hun tijd en aandacht aan de B.B. besteden. Zoals u bekend is, is de B.B. samengesteld uit door vrijwilligers gevormde overheidsdiensten, zoals de opruim en reddingsdienst, de brandweer, het mobiel geneeskundig team, de dienst sociale verzorging en de verbindingsdienst. Behoudens enkele uitzonderingen zijn of worden deze diensten voldoende bezet. Hiernaast staat de zelfbescherming, zoals die in de blokken wordt opgebouwd. Hier hebben zich thans 265 nood- wachters voor aangemeld. Wij komen er nog een kleine 100 tekort, waaronder 20 blokhoofden of plaatsvervangend blokhoofden. Ik hoop, dat zich spoedig vrijwilligers zullen melden om de gelederen te versterken en daarmede te getuigen van die burgerzin, welke een eerste vereiste is voor een gezonde en levende plaatselijke samenleving. De heer VAN WELY dankt als nestor van de raad de Voor zitter hartelijk voor het gegeven uitgebreide overzicht van alles, was er in 1956 in Soest is gepasseerd. Voorts dankt hij de Voorzitter voor diens gelukr/ais aan de raad. Hij sluit zich volkomen aan bij de door de burgemees ter aan het adres van de heer Van Andel gesproken woorden. Hij hoopt, dat het de heer Van Andel gegeven zal worden binnen afzienbare tijd de raads- en de commissievergade ringen weer bij te wonen. Voorts wenst spreker de burgemeester met zijn gezin, de wethouders, de secretaris en de ambtenaren een zeer voorspoedig en gelukkig 1957 toe. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 10