- 26 april 1957 - 56. De wethouder VAN ZADELHOF?s Dat is de gewone gang van zaken. Dit houdt echter niet in, dat de raad daar domweg aan vastzit. Spreker kan niet "beloven, dat de verlichting van de Peter van den Breemerweg in de eerstvolgende raadsver gadering aan de orde komt. Het college zal niet een zo duur mogelijke verlichting ontwerpen, waaromtrent het de raad dan zou moeten suggereren? Neemt dit niet aan, want het is te duur. In de commissievergadering is dui delijk gezegd, dat er weliswaar niet een verlichting als die van de Soesterbergsestraat behoeft te komen, maar ook niet een verlichting van hier en daar een lampje, want daardoor wordt het gevaar van aanrandingen niet weggenomen De heer PIEKEN herinnert er aan, dat in de vorige raadsvergadering is toegezegd, dat de tekeningen, het bestek e.d. voor de openbare school te Soesterherg Lin nen een week klaar zouden zijn en dat deze materie waarschijnlijk in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde zou worden gesteld. Helaas heeft spreker dit punt niet op de agenda gezien. Hoe staat het er nu mede"? In de tweede plaats wijst spreker op een artikel in de Amersfoortsche Courant over de kwestie van de Anker Emaillefabriek. Uit vrees, dat door de oprichting van een verchroominrichting in Soestduinen te veel industrie en voorts chroomzuurdampen zullen ontstaan, hebben een aantal bewoners van dit deel der gemeente bezwaren inge diend tegen de gevraagde ontheffing van de Hinderwets verordening. Twee, drie jaar geleden heeft spreker bij deze fabriek plassen aangetroffen, die niet alleen het natuurschoon aantastten, maar die ook een vreselijke stank veroorzaakten. Uit het krantenartikel blijkt niet, of het een nieuwe industrie betreft en of de huidige industrie wordt verplaatst Volgens de Amersfoortsche Courant zeide wethouder Van Zadelhoff:-. ''Opvallend is het, dat de fotografische industrie, die vlak naast de Emaillefabrieken is gevestigd en een zeer kwetsbaar bedrijf is, geen bezwaarschrift heeft in gediend. Het is spreker bekend, dat de duitse fotografische industrieën om de vitale delen van het bedrijf een water gordijn leggen. Waarschijnlijk heeft ook de onderhavige fotografische industrie een dergelijke bescherming en heeft zij daarom geen bezwaarschrift ingediend. Dit is dus geen reden om de dertien wel ingediende bezwaar schriften te niet te doen. Is het college bereid in een volgende raadsvergadering de stand van zaken ten aanzien van deze aangelegenheid aan de raad voor te leggen? De deelnemers aan de huldiging van H.M. de Koningin op haar verjaardag worden door het Oranje comité van Baarn en Soest een maaltijd aangeboden, die wordt verzorgd door de plaatselijke Horecabedrijven. Wanneer spreker goed is ingelicht, is de organisatie daarvan door de plaatselijke V.V.V. in handen gesteld van de plaatselijke Horecavere- niging. Het restaurant van het Soester Natuurbad blijkt bij de verdeling der maaltijden echter niet te zijn inge- - schakeld -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 112