-26 april 1957 - 57- schakeld. Als reden wordt aangevoerd, dat de exploitant van het restaurant van het Soester Natuurbad geen lid is van de plaatselijke Horecavereniging. De plaatselijke Horecavereniging is overigens niet eens een officiële afde ling, maar een gewoon clubje van exploitanten. De exploi tant van het restaurant van het Soester Natuurbad is lid van de rooms-katholieke bond van restauranthouders. Spreker maakt er ernstig bezwaar tegen, dat de exploitant van het restaurant van het Soester Natuurbad is uitgesloten, vooral omdat de viering van de verjaardag van H.M. de Koningin een algemeen en nationaal karakter draagt. Een bepaalde groepe ring mag daarbij niet worden uitgesloten. Op het feit, dat het Soester Natuurbad namens het gemeentebestuur door een stichting wordt geëxploiteerd, wil spreker niet ingaan. De VOORZITTER zegt, dat deze laatste kwestie hem hedenochtend bekend is geworden, doordat het college een afschrift heeft gekregen van een brief van het bestuur van het Soester Natuurbad aan het OranjeoomitéDaarna heeft hij zich hierover enigszins geïnformeerd. Wanneer hij goed is ingelicht, ligt de zaak inderdaad zoals de heer Pieren heeft uiteengezet. Het Oranjecomité heeft te Soest heel wat mensen voor een lunch moeten onderbrengen en dat gede legeerd aan de V.V.V., die het weer heeft gedelegeerd aan de deskundigen op dit gebied: de mensen van de Horeca. Deze laatste personen heeft spreker hierover niet kunnen horen, zodat hij nog niet gerechtigd is een beschuldiging uit te spreken. Daarvoor moet men de beschuldigde partij hebben gehoord. Maar als het waar is, dat deze mensen, die van de V.V.V. het verzoek hebben gekregen de lunch te verdelen over de verschillende instellingen op zodanige wijze dat de mensen een goede lunch en een goed onderdak krijgen, dit gedaan hebben met uitsluiting van bedrijven, die naar hun aard en inrichting daarvoor juist wel geschikt zijn, alleen vanwege het feit, dat die bedrijven niet behoren tot een bepaalde club, dan hebben deze mensen grotelijks gefaald. Hun opdracht was immers als deskundigen de verdeling tot stand te brengen. Zij hebben de opdracht niet gekregen als een bepaalde belangengroep, die het intern moest doen. Wanneer deskundigen advies wordt gevraagd en zij gaan bij hun advies te werk, alsof zij een bepaalde belangengroep zijn, is het vertrouwen beschaamd, dat in deze deskundigen werd gesteld. Wanneer het inderdaad zo gegaan zou zijn, dan zou dit een zeer ernstige fout wezen van de groep van mensen die deze verdeling heeft moeten verzorgen, omdat zij niet naar de aard van de bedrijven hebben gekeken, maar naar hun onderlinge belangen. Spreker zegt dit dus met enige voorbe houd, omdat hij de beschuldigden zelf nog niet gehoord heeft De wethouder DE HAAN deelt mede, dat het volledig be~ steksklare plan zowel voor de kleuter- als voor de lagere school bij het college ligt. Het definitieve plan is thans naar de inspecteur van het lager onderwijs. In de volgende raadsvergadering kan men een voorstel in deze verwachten. De wethouder YAN ZADELHOEP zegt, dat de bezwaren in verband met de emaillefabriek in twee delen uiteenvallen. Er zijn verwijten tot het college gericht over het feit, dat het een bouwvergunning heeft verleend voor uitbreiding van - deze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 114