- 26 april 1957 - 59- De heer KLA EEN BEEK sluit zich aan "bij de heer Pieren. Hij proheert de vergaderingen zoveel mogelijk "bij te wonen, maar zijn beroep brengt mede, dat hij vandaag hier en mor gen daar zit 5 daardoor is hij ook in dit geval verhinderd geweest De heer CLEMENS vraagt, wanneer de ravage bij de boer derij van Burgsteden eindelijk eens zal wórden opgeruimd. De jeugd van twee scholen in de nabijheid maken van de toestand ter plaatse een ongewenst gebruik. De VOORZITTERS Verstaat u daaronder ook het restant van het bakhuis? De heer CLEMENSs Neen.... De VOORZITTER; Dan ben ik het met u eens. Voor de be doelde jongens heeft de zaak nog een staartje. De heer CLEMENS verzoekt het college er bij de sloper op aan te dringen de rommel weg te halen. Mevrouw LANDWEER--de Visser vraagt of de bomen in de Anna Paulownalaan, die volgens wethouder Van Zadelhoff moesten verdwijnen, inderdaad verwijderd zullen worden. De wethouder VAN ZADELHOFF beantwoordt deze vraag be vestigend De heer VAN WELY vraagt in verband met het vooral op de paasdagen ontzettend drukke verkeer, hoe lang het nog zal duren eer het fietspad in de Kerk- en in de Birkstraat achter de bomen wordt gelegd.. Het tweede gedeelte van de weg over de Eng schijnt onberijdbaar en geheel en al onbegaanbaar te zijn vanwege de gaten en kuilen. Het eerste gedeelte is met grint bestrooid maar overigens laat de weg alles te wensen over. Ten slotte vraagt spreker, wanneer de ruïne in de Van Weedestraat wordt opgeruimd en wanneer het fietspad langs de onbewoonbaar verklaarde en niet meer bewoonde woning wordt doorgetrokken. De wethouder VAN ZADELHOFF hoopt in de volgende raads vergadering over de Kerk- en de Birkstraat iets meer te kunnen vertellen. Met de rijkswaterstaat wordt de vraag be sproken, wie de paden zal aanleggen. Het tweede gedeelte van de Soesterengweg staat op het program en krijgt een beurt. Spreker weet nog niet precies wanneer, maar er zal in ieder geval in worden voorzien. Ten aanzien van het gebouw van de erven Spijker wordt met smart op herziening van het taxatierapport gewacht. Het taxatierapport is binnen, maar de taxateurs is gevraagd de prijzen nog eens te herzien. De herziening was binnen drie dagen beloofd, maar er wordt al een maand op gewacht. Ge tracht wordt een maatschappij te vinden, die de gehele zaak gaat bouwen. De heer VAN WELY vraagt of het fietspad niet kan worden doorgetrokken. Op het ogenblik moeten de fietsers een stukje over de hoofdweg gaan. De wethouder VAN ZADELHOFF; Wij kunnen dat nog eens proberen. De heer BUïZELAAR ondersteunt de beide door de heer Hilhorst besproken punten. Hierna sluit de voorzitter, te 21.15 uur, de vergade ring. Aldus vastgesteld op 17 juni 1957. Dewsecretaris, De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 118