-- 17 juni 1957 -- 62. lege met deze onrechtmatige aanvrage om verlening van de Koninklijke goedkeuring op de hoogte? Zo ja, om welke redenen hebben B&W dan in het belang van de bewoners der woningen geen stappen ondernomen om deze onrechtmatigheden ongedaan te maken? In de tweede plaats wijst spreker er op, dat door deze woning bouwvereniging enige jaren geleden aan de gemeente grond is verkocht, gelegen bij de nijverheidsschool/Van der Huchtschool. De notaris wilde de desbetreffende koopakte niet transporteren, omdat de statuten en het huishoudelijk reglement voorschreven, dat de koopakte mede-onder tekend moet worden door een commissaris, zijnde bestuurslid van de woningbouwvereniging. Maar een dergelijke persoon, dan wel functie, was er niet, omdat het bestuur er toen al onrechtmatig zat. Het pseudo bestuur heeft toen weer enige personen bij elkaar geroepen, die de zo genaamde waarborgsom hadden betaald. Uit deze personen is een commissa ris benoemd. Een en ander geschiedde echter niet overeenkomstig de be palingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Wanneer een be woner een waarborgsom aan een woningbouwvereniging betaalt, houdt dit nog niet in, dat deze bewoner dan lid is van de woningbouwvereniging. De verkoop van de grond aan de gemeente is doorgegaan. De gemeente schijnt toen wel op de hoogte te zijn geweest met de moeilijkheden bij deze woningbouwvereniging. Om welke redenen heeft het college toen niet direct stappen ondernomen om er voor te zorgen, dat er een andere rechtsvorm aan deze woningbouwvereniging werd gegeven? Was het de be doeling om op deze grond de ambachtsschool te bouwen en is de onrecht matige aankoop van deze grond misschien mede aanleiding, dat de bouw van de ambachtsschool wordt vertraagd? In de derde plaats wijst spreker er op, dat volgens de statuten en het huishoudelijk reglement de woningbouwvereniging een bankreke ning heeft bij de Boerenleenbank. Geld, huur etc. moeten volgens de statuten op deze bankrekening worden gestort. De huurpenningen worden echter al sedert jaren gestort bij de gemeente-ontvangerIs dit door het pseudo-bestuur eigenmachtig geregeld of gebeurde dit op advies van het college? Het college was toch op de hoogte van het feit, dat er iets niet in orde was bij deze woningbouwvereniging. Waarom heeft het college toegestaan, dat deze onrechtmatige toestand gedurende een reek van jaren bleef voortduren? In de raadsvergadering van 26 april j.1. heeft de Voorzitter op gemerkt, dat achteraf bezien het pseudo-bestuur als zaakwaarnemer is opgetreden. Maar is het wel juist dit als argument te beschouwen, nu blijkt, dat een en ander niet achteraf bezien moet worden, doch dat het college volledig op de hoogte zou zijn geweest van de gang van zaken? Als zaakwaarnemer moet men de zaken als een goed huisvader be heren. Spreker betwijfelt ten zeerste, of dit is gebeurd. Zo is het onderhoud der woningen meer dan bedroevend. Laat men maar eens een onderzoek bij de bewoners instellen. De voorzieningen aan de daken - jaren geleden gebeurd, te weten het zogenaamde vernieuwen van de kil len - zouden juist nog meer lekkages teweeg hebben gebracht. Het colle ge moeten toch meermalen klachten hebben bereikt over de slechte toe stand van de woningen. Om welke redenen heeft het college toen niet in gegrepen? Daarnaast is, evenals dit te Soesterberg bij Ons Belang het ge val wasde kwestie van de verhoging der watertarieven door een actie comité uit de bewoners bij het college aanhangig gemaakt. Waarom heeft toen het college niet ingegrepen? In hoeverre is door het college aan het actiecomité, behartigende de belangen van de bewoners, zijnde een groep burgers van Soest, volledige medewerking verleend om de gerezen moeilijkheden op te lossen? - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 124