-- 17 juni 1957 -- 64- aan wie de woning werd toegewezen. Wat er moet gebeuren, wanneer er geen "bestuur "bestaat, zal spreker gaarne van het college vernemen. In deze voor hem duistere zaak zou spreker gaarne inlichtingen ontvan gen, die hij van wethouder Yan den Arend niet heeft verkregen. Of er na de vorige raadsvergadering een "bestuur is "benoemd, weet hij niet. De heer Yan Asch schrijft, dat een "bestuur is gekozen in strijd met de statuten. Spreker kan dit niet "beoordelen, maar het zal toch wel enige grond van waarheid hebben, daar de heer Van Asch het anders niet aan de raadsleden zou schrijven. De VOORZITTER wijst er op, dat zich in een plaats als Soest misschien iedere dag juridische kwesties voordoen, maar dat het niet de taak van de raad is daarvan kennis te nemen en erover te spreken. De raad komt op een geheel verkeerd spoor door te spreken over het al dan niet juiste van het verhuren van een woning, die eigendom is van een vereniging en aan een particulier wordt verhuurd. Met de woonruimteverdeling heeft het gemeentebestuur wel te ma ken. Het huis werd bewoond door een weduwe met een inwonende gehuwde zoon. ha het overlijden van de weduwe heeft de eigenaar voorgesteld, de zoon in het huis te laten wonen. Daartegen was uit een oogpunt van woningverdeling geen enkel bezwaar. Een vestigingsvergunning was niet nodig, want het gezin van de zoon was reeds in Soest gevestigd. Wan neer een belanghebbende meent tekort te zijn gedaan, dan is in de wet vastgelegd, langs welke weg hij zijn rec.ht kan zoeken. Met de vraag, of iemand is verhinderd zijn taak als executeur- testamentair uit te oefenen, heeft het gemeentebestuur niets te maken. College, raad en ook particulieren hebben zich te houden aan de hun toekomende bevoegdheden. Mevrouw LANDWEER-de Visser herinnert aan de toezegging van het college, dat alleen gelden zouden worden verstrekt aan een rechtsgel dig bestuur. Nu hier staat, dat een bestuur is gekozen in strijd met de statuten, mag toch worden aangenomen, dat het college zich ervan heeft verzekerd, of het hier gaat om een rechtsgeldig bestuur? De VOORZITTER deelt mede, dat het desbetreffende raadsbesluit nog niet door gedeputeerde staten is goedgekeurd, zodat er nog geen begin van uitvoering aan is gegeven. De woningbouwvereniging krijgt ge legenheid intern orde op zaken te stellen en bij dat proces doet het college het beste zich afzijdig te houden. De heer KLARENBEEK doet voorlezing van artikel 2 van de statu ten van de woningbouwvereniging St. Joseph, welk artikel luidt als volgt "De vereniging onderscheidt twee klassen van ledengewone le den en begunstigende leden. "Om aangenomen te worden als gewoon lid moet men: "1e. de leeftijd van 20 jaar bereikt hebben; "2e. lid zijn van de vereniging de R-K.werkliedenvereniging "St.-Joseph" te Soest." Vervolgens deelt spreker mede, dat overeenkomstig dit artikel een nieuw rechtsgeldig bestuur is gekozen. De heer PIEREN heeft gehoord, hoe het op de vergadering van de woningbouwvereniging op 29 april is toegegaan en vraagt zich af, in- hoeverre de candidaatstelling juist is geweest. De convocatie voor de ze vergadering luidt:"in verband met het werven van nieuwe leden en tevens tot aanvulling van het bestuur". Dit is fout, want het gehele pseudo-bestuur moest weg en de leden moesten in de gelegenheid worden gesteld candidaten te stellen voor alle bestuursfuncties. De VOORZITTER wijst er op, dat men op deze wijze afdaalt in het interne beleid van een woningbouwvereniging, terwijl sanering en reorga nisatie daarvan aan de vereniging zelf moet worden overgelaten. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 128