-- 17 juni 1957 -- 65. Het gemeentebestuur zal kennis nemen van de resultaten daarvan, maar het zou voor college of raad onjuist zijn zich ermede te be moeien, terwijl het proces nog aan de gang is. De heer HILHORST is van oordeel, dat het gemeentebestuur geen taak heeft ten aanzien van de vorming van het bestuur van de woningbouwvereniging. Hij acht dit maar gelukkig ook, want de staat gaat met zijn bemoeiingen al ver genoeg. Hij hoopt, dat de tijd nog verre is, dat de overheid zich met iedere particuliere organisatie en onderneming gaat bemoeien. Volledig onderstreept spreker, dat hier fouten zijn gemaakt en dat de wijze waarop is opgetreden afkeuring verdient. Maar al erkent de raad deze fou ten, hij moet er volledig buiten blijven. De wethouder VAD DEN AREND betreurt het, dat de heer Pieren zijn vraag aldus heeft gesteld, omdat het een verkeerd licht werpt op het bestuur van de woningbouwvereniging. Met de heer Hilhorst is spreker het eens, dat er fouten zijn gemaakt. De heer HILHORSTs Ik heb niet gesproken over de vraag van de heer Pieren. De wethouder VAN DEN AREND; Neen, ik haak even op uw woor den aan. De heer Pieren heeft gezegd, dat het bestuur in 1934 is ontbonden. Daarvan is spreker niets bekend. De vereniging is op gericht op 13 oktober 1916 en met ingang van die datum aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden. Op 26 april 1950 is een statutenwijziging goedgekeurd en de toelating van de vereniging als uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting gehandhaafd. Ingevolge artikel 1 van de Duurverlengingswet is de duur van de vereniging verlengd tot 12 augustus 1976. Of die verlenging op onregelmatige wijze heeft plaatsgehad, valt buiten de beoordeling van het gemeentebestuur, dat daarmede niets heeft te maken. De minister van justitie mag competent worden geacht om te beoordelen of de verlenging al dan niet moet worden ver leend en deze aangelegenheid gaat geheel buiten het gemeentebe stuur om. Wat betreft de kwestie van de grondaankoop, wijst spreker er op, dat de gemeente nimmer grond heeft gekocht van de woning- bouwvereniging St. Joseph. Wel heeft de Vereniging tot Bevorde ring van het Nijverheidsonderwijs dit gedaan. Indertijd zijn er enige moeilijkheden geweest, alvorens tot het passeren der akte kon worden overgegaan. Van de zijde der vereniging is toen aan de notaris medegedeeld, dat in de algemene ledenvergadering van 16 december 1955 commissarissen waren benoemd en dat een der com missarissen. voor de mede-ondertekening der akte was aangewezen. Hierna heeft het transport plaatsgevonden. Met de verkoop van de grond aan de Vereniging ter Bevordering van het Nijverheidsonder wijs was het gemeentebelang in belangrijke mate gediend. Hierdoor kwam immers de stichting van een lagere technische school in deze gemeente een stap dichter bij de verwezenlijking. Het ligt naar het oordeel van het college dan ook zeker niet op de weg van de gemeente de al of niet rechtsgeldigheid van de grondoverdracht in het geding te brengen. Dan heeft de heer Pieren gesproken over de bankrelatie met de Boerenleenbank. Ingevolge artikel 12 van het huishoudelijk reglement moeten kasgelden zoveel mogelijk, voor zo ver zij 100,te boven gaan, bij de Boerenleenbank te Soest worden belegd. Bij rekening-courantovereenkomst van 29 september 1925, later vervangen door een overeenkomst van 24 december 1954, is echter overeengekomen, dat alle beschikbare gelden in het ver- - volg -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 130