- 17 juni 1957 -- 66. volg bij de gemeente-ontvanger moeten worden gestort. In verband met de nauwe relatie, welke de gemeente in financieel opzicht met de bouwvereniging heeft, biedt dit in de praktijk vele voordelen. Het be leggen van kasgelden bij de Boerenleenbank is daardoor komen te ver vallen. De woningen van de woningbouwvereniging St. Joseph verkeren inderdaad in een zeer slechte staat van onderhoud. Het onderhoud heeft zeer veel te wensen overgelaten. Dit zal ook wel zijn te wijten aan een minder goed onderhoudsbeleid in de afgelopen jaren. Het college heeft echter het volste vertrouwen in het pas gekozen bestuur, dat ongetwijfeld met de nodige activiteit zal optreden om de gemaakte fouten te herstellen. In de toekomst zal er op het onderhoudsbeleid nauwkeurig worden toegezien. Hierbij mag niet uit het oog worden ver loren, dat de vereniging autonoom is. Als gemeentebestuur heeft men niet het minste recht iets te zeggen over de interne aangelegenheden van de vereniging. Dit is de taak van de vereniging zelf. Daar staat de gemeente volkomen buiten. Aan het actiecomité heeft het gemeentebestuur inderdaad aandacht besteed. Medio vorig jaar heerste er grote ontevredenheid bij de be woners van de Molenstraat ten aanzien van herstelwerkzaamheden. Het college heeft er bij het toenmalige bestuur op aangedrongen contact met de bewoners van de Molenstraat op te nemen en te komen tot een be stuur, dat volkomen volgens de statuten en het huishoudelijk regle ment zou zijn gekozen. Deze aandrang heeft in ieder geval tot gevolg gehad, dat een vergadering is belegd van de leden, die ook aangeslo ten zijn bij de K.A.B. De statuten schrijven namelijk voor, dat men alleen lid van de woningbouwvereniging kan zijn, wanneer men ook lid is van de K.A.B. Op genoemde vergadering waren behalve het toenmalige bestuur ongeveer 13 K.A.B.-leden aanwezig, waaronder enkelen die niet in een woning van de bouwvereniging St. Joseph wonen. Dit is niet in strijd, met de statuten. Die schrijven alleen voor, dat men lid van de K.A.B. moet zijn. Men heeft toen op volkomen normale wijze een rechts geldig bestuur gekozen, overeenkomstig de statuten die nu nog geldig zijn. Alle hier gemaakte zinspelingen, dat het bestuur niet rechts geldig gekozen zou zijn, zijn in strijd met de waarheid. Of de wijze van samenstelling van het bestuur de meest bevre digende is geweest, is vers twee. Een groot deel van de bewoners, namelijk die van de Molenstraat, kan zijn invloed niet doen gelden. Vandaar dat het college er bij het bestuur op heeft aangedrongen con tact op te nemen met deze mensen, die geen lid van de K.A.B. zijn en dus geen stem hebben. Door dit contact zou het bestuur de grieven van deze mensen kunnen horen. Het huidige bestuur heeft toegezegd op zeer korte termijn een vergadering te beleggen. Veertien dagen geleden ver nam spreker, dat die vergadering niet heeft plaats gehad. Van het college is een zekere aandrang uitgegaan, niet bij wijze van verplich ting, maar het heeft alleen om een goede gang van zaken te bevorderen gezegd; Roep de bewoners van de Molenstraat bij elkander en zie daar mede tot een vergelijk te komen. Voor aanstaande woensdag is een be stuursvergadering uitgeschreven, Y/aarin besproken zal v/orden een sta tut enwijziging, die het mogelijk zou maken, dat niet-leden van de K.A.B. lid kunnen worden van de bouwvereniging. Op deze bestuursver gadering zal tevens een datum worden vastgesteld voor de vergadering met de bewoners van de Molenstraat. Spreker vertelt dit alles enigszins breedvoerig om duidelijk naar voren te laten komen, dat men te maken heeft met een bestuur van goeden wille. Dit moet men respecteren. Men moet niet gaan graven in allerlei moeilijkheden, die zich zouden kunnen voordoen. Laat men - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 132