17 juni 1957 71. is als de nood van de andere scholen. Hij bepleit, met spoed ook de nood van de protestants-schristelijke school op te hef fen. De heer CLEMENS wil om de zaak te completeren sterk aan dringen op de bouw van een tweede rooms-katholieke school te Soesterberg. De rooms-katholieke school heeft reeds twee nood- lokalen, waaruit blijkt, dat de nood daar wel zeer groot is. De wethouder DE HAAN deelt mede, dat het plan voor de ver bouwing van de openbare school zich nog in de departementale molen bevindt. Het college heeft hierover namelijk niet alleen te beslissen. In de eerste ronde was het ingediende plan te duur. Het is opnieuw bekeken en weer ingezonden. De consequen ties, die de datum van 1 september met zich brengt, gelden niet alleen voor de openbare, maar voor alle drie de scholen. De situatie in Soesterberg. is zeer moeilijk. B&W zijn bezig een oplossing te zoeken. Wellicht zal daarvoor in de volgende vergadering een krediet worden gevraagd. Er is dan echter nog de fase van financiering. Daarover is reeds voorlopig gespro ken. Daarbij is nadrukkelijk gewezen op de bijzondere situatie te Soesterberg. B&W hebben de indruk gekregen, dat deze fase wellicht zal meevallen, misschien dank zij de toelichting. Yoor de protestants-christelijke school is een oplossing door middel van noodlokalen in het vooruitzicht. Daardoor zou men voorlopig gered zijn. Deze oplossing is nog niet pertinent zeker, maar zij maakt een redelijke kans. Het plan voor de tweede rooms-katholieke school is nog niet rond en een plan, dat niet rond is, kan niet aan de raad worden aangeboden. De heer CLEMENS: Bedoelt u, dat het plan nog niet rond is in Den Haag? De wethouder DE HAAN': Wij hebben het nog niet ter tafel. De heer SCHAAFSMAs Waar denkt het college de protestants- christelijke noodschool te plaatsen? De wethouder DE HAAN; Aan de veilige kant van de straat. De VOORZITTER wijst er op, dat de verwezenlijking van deze school nog enorme moeilijkheden in de weg staan. Zelfs wanneer de ministeries van volkshuisvesting en bouwnijverheid en dat van onderwijs, kunsten en wetenschappen met de plannen akkoord gaan, de raad het krediet beschikbaar stelt en de i-egering een bewilligingsverklaring afgeeft dat het een kapitaalwerk be treft dat moet worden uitgevoerd, dan nog moet het worden be taald. En wie zal het geld daarvoor willen geven? Spreker ge looft goed te doen de raad te hoeden voor een ongerechtvaardigd optimisme. Het zou wel eens kunnen zijn, dat deze laatste hin dernis het allermoeilijkste is. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen b. Voorstel tot beschikbaarstelling van een extra krediet voor de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de openbare lagere school Soest-Zuid (1-1004). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de R.K.Kleuterschool Soest-Zuid (1-1007). De VOORZITTER deelt mede, dat de financiële commissie een zandbak v?„n een eenvoudiger constructie en derhalve minder duur aanbeveelt. -* ^oals -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 142