17 juni 1957 -- 83. 108. Voorstel tot ruiling van gronden aan de Beukenlaan en de Klaar- waterweg net W. Sukel (I-46OO). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 105 ij/13 108 besloten. De VOORZITTER deelt mede, dat de volgende raadsvergadering zal worden gehouden op 12 juli a.s. 109. Rondvraag. Mevrouw POLET-Musier vestigt de aandacht op de gebrekkige perstribune De VOORZITTER zegt, dat getracht zal worden een oplossing te vinden door de publieke tribune kleiner te maken. Mevrouw POLET-Musler zou gaarne een uitbreiding van de pers tribune naar de andere kant zien, zodat de publieke tribune even groot kan blijven als thans. De VOORZITTER; Wij zullen bekijken, of dit mogelijk is. Mevrouw POLET-Musler vraagt wat de plannen te Soest zijn ten aanzien van de inenting tegen kinderverlamming. De VOORZITTER deelt mede, dat de regering het voornemen heeft in het najaar een jaargang kinderen gelegenheid te geven zich te laten inenten. Nagegaan zal worden of het moge lijk is in Soest vóór de zomervakantie vier of vijf jaargangen kinderen in te enten. De zaak moet morgen nog in het college worden besproken, maar er wordt gedacht aan het zenden van een uitvoerig schrijven aan de desbetreffende ouders en daarbij een kaart in te sluiten, die zij kunnen inleveren, wanneer zij hun kinderen willen laten inenten. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat dan met inbegrip van de regeringskinderen van 1955 alle kinderen tot 5i" jaar kunnen worden ingeënt. De VOORZITTER meent, dat de opzet van de regering is één jaargang gratis te doen inenten! het college zou de ouders willen laten betalen, wanneer zij daartoe in staat zijn. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat in verschillende lanen de bomen slechts aan één zijde worden gerooid, klaar blijkelijk omdat er langs de andere kant een draad langs loopt. De V00RZITT ER zegt, dat de draden soms zo dicht langs de bomen lopen, dat zij niet kunnen worden gerooid. De P.TJ.E.M. heeft het standpunt ingenomen, dat de kosten in verband met de draden door de gemeente moeten worden gedragen, maar het colle ge heeft in een brief aan de P.U.E.M. het standpunt ingenomen, dat de kosten voor rekening van de P.U.E.M. behoren te komen, wanneer de draden zijn aangebracht toen de bomen er al stonden. Op deze brief heeft het college nog geen antwoord ontvangen. De mogelijkheid dat de P.U.E.M. kabels legt om de draden te vervangen moet ook nog onder het oog worden gezien. Mevrouw LANDWEER-de Visser vertrouwt, dat het in geen geval de bedoeling zal zijn aan één kant de bomen te laten staan. De heer VAN WELY heeft vernomen, dat iemand heeft aangeboden het pand van de erven Spijker te kopen voor de door de gemeente gestelde prijs. Spreker vraagt, of het fietspad dan kan worden doorgetrokken voor het pand wordt afgebroken. De familie Spij ker is bereid het gehele pand voor de genoemde prijs aan de gemeente over te dragen. De wethouder VAN ZADELHOEP herinnert zich niet, dat hier over voor of na zijn vakantie is gesproken. Hem is niet bekend, of er tijdens zijn vakantie een aanbieding van de familie is geweest De heer ZOETELIEF vindt de bomen in Soest een kostelijk be zit en ziet ze als een prachtige stoffering voor het dorp - Soest -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 166