17 juni 1957 -- 84. Soest. Men zij daarom met rooien zo sober mogelijk! Men rooie niet meer bomen dan hoogst noodzakelijk is! De heer HILHORST sluit zich volledig aan hij het gesprokene door de heer Zoetelief. De v^ethouder VAN ZADELHOFF merkt op, dat de nieuwe inzichten omtrent het bewonen van een huis meebrengen, dat meer bomen worden ge rooid. Vroeger zocht men bescherming tegen de zon| tegenwoordig wil men algemeen de zon in huis hebben. De heer KLARENBEEK verzoekt de grond van de voortuintjes aan de Meidoornweg ten gerieve van de bewoners te bemesten. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dit reeds in de commis sie te hebben toegezegd. De heer HILHORST moet tot zijn spijt constateren, dat er on danks de gedane toezegging nog niets is gebeurd aan het Oude G-rachtje. Destijds heeft de raad een krediet aangenomen voor de afvoer van de riolering en alles wat daarin wordt opgenomen van de Van Lennep- laan af. Spreker verwijt niemand iets, maar er zijn nog al moeilijkhe den naar voren gekomen bij de uitvoering van het plan. Het gevolg is geweest, dat het geld allemaal verleren is. Er zullen andere voorzie ningen getroffen moeten worden. Het is spreker niet bekend, dat daar voor een krediet is verleend, maar wel weet hij, dat de moeilijkheden zijn verplaatst naar een andere buurt, hetgeen niet direct zo aange naam is. Spreker denkt aan de bewoners van de Peter van den Breemer- weg, die direct wonen bij de eerste uitlaat in de openlucht van mis schien 500 a 400 w.c.'s. Zij zijn genoodzaakt ramen en deuren dicht te houden om de vliegen buiten hun huizen te houden. Het is zeer jammer dat men deze mooie landelijke weg niet meer zonder zakdoek voor de neus kan passeren. Het heeft veel geld gekost en als men nu de rest achterwege laat, haalt men zich nieuwe moeilijkheden op de hals. En de wijze, waarop het is gedaan, is eigenlijk intreurig te noemen. Spreker heeft de wethouder enkele malen gezegd, dat wanneer dit restant niet wordt afgewerkt, er grote moeilijkheden zullen ontstaan, waardoor men tot een oplossing moet komen, die misschien nog meer kost. Be wethouder VAN ZADELHOFP zegt, dat de riolering volkomen in samenwerking met het waterschap, het R.I.Z.A. en de technische advi seurs van het waterschap is aangelegd. In de eerste plaats is ge tracht de fecaliën van het Van Lenneplaan-kwartier afgevoerd te krij gen via de sloot langs de Ferdinand Huycklaan, welke sloot in het rioleringsplan de bestemming krijgt van nooduitlaat. De afvoer door de ze sloot is een tegenvaller geweest en niemand treft daarvoor een ver wijt. De enige oplossing van de moeilijkheden zou zijn elke landbouwer langs de sloot van de Ferdinand Huycklaan naar de Eem een pomp en bo vendien een afrastering te geven. Dit wordt een onverantwoorde uitgave. In overleg met het waterschap en zijn adviseurs - een zeer prettig overleg! - is naar een andere oplossing gezocht en dit is de thans ge troffene, namelijk het leggen van een riool langs de Ferdinand Huyck laan en het water laten komen in het riool van de Peter van den Bree- merweg om het later in de Eem af te voeren. Deze oplossing blijkt echter vele moeilijkheden op te leveren, omdat van een zelfreiniging weinig terecht komt. Het R.I.Z.A. is echter in de gemeente Voorburg bezig voor een kleine woonwijk een nieuwe vinding van het T.N.0. toe te passen met een sloot en een bepaald type pomp, die lucht in het water blaast, waardoor dit praktisch schoon kan worden afgevoerd. De huidige oplossing is met het oog op de urgentie misschien een beetje te haastig aangebracht. De afwerking zal wel terecht komen. Spreker ziet het er evemvel van komen, dat deze oplossing te zijner tijd zal - worden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 168