- 3^ januari 1957 8- renteloos voorschot verleent, zal zij een dergelijke hou ding zeker nietaannemen! Gezien de praktijk te Soest, twijfelt spreker er niet aan, of ook te Soesterherg zal blijken, dat wanneer de 5000,-- is afgelost, er niet 3000,-- uit de kas der vereniging is weggevloeid, hen dergelijke actie zal weliswaar in de eerste plaats de bestuursleden, maar ook de leden enige energie en moeite kosten, maar die zullen ruimschoots worden beloond door een hechtere fundering van de vereniging in het dorp en op den duur door een financieel voordeel. De heer CLEMENS bewondert het optimisme van de Voorzitter. Hij zelf is niet zo optimistisch. Soester herg heeft, zoals de heer Pieren reeds opmerkte, een cosmopolitische bevolking. Vele mensen, die met de muziekvereniging niet in aanraking zijn geweest, zul len er niets voor voelen de vereniging te helpen door een obligatie van 10,-- te kopen. De mogelijkheid be staat, dat op den duur de vereniging van oen dergelijke obligatielening voordeel zal hebben, maar spreker ge looft niet, dat de harmonie door deze methode te vol gen zich bij haar dertigjarig bestaan in nieuwe uni formen zal kunnen presenteren. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel van b&w besloten, waarbij op ver zoek van de heer Clemens en Pieren wordt aangetekend, dat zij zich met de genomen beslissing niet hebben ver enigd c. Adressen van de heer Rietveld inzake ondersteuning met voorstel van b&w. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van b&w besloten. d. Overzicht van het 2e halfjaar 1956 van de werkplaats voor minder valide arbeidskrachten met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer VAN WB1Y vraagt, of de Soester werkplaats nadeel zal ondervinden van de te stichten stroekwerk- plaats te Amersfoort. In welk opzicht zal Soest daar door zijn zelfstandigheid verliezen? lal de Soester werk plaats zich moeten aansluiten bij die van Amersfoort? De werkplaats te Soest loopt goed en werkt met een winst. De wethouder DE HAAN zegt, dat Soest het vorige jaar met een aantal andere gemeenten -■ waarvan Amersfoort de hoofdgemeente is - een gemeenschappelijke regeling heeft aangegaan om te komen tot het stichten van een tweetal gemeenschappelijke werkplaatsen, namelijk een werkplaats voor minder validen en een werkplaats voor geestelijk minder validen. Bij de voorbesprekingen is door Soest gesteld, dat het zijn werkplaats in stand wil houden. Bij de openbare behandeling van het voorstel tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling is door een onopgehelderde oorzaak een besluit genomen (dat is gezonden naar Amersfoort)waarin niet officieel is vastgelegd, dat naar het oordeel van de Soester gemeen teraad de hier bestaande werkplaats gehandhaafd moet blijven. Met het bestuur van de streekwerkplaatswaarin ook Soest is vertegenwoordigd, vindt thans een intern overleg plaats om de moeilijkheden op te lossen. Van het begin af aan is tegenover het provinciaal bestuur - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 16