-- 17 juni 1957 85- worden vervangen door een betere en wel door de te Voorburg toe gepaste vinding. Dit zal de gemeente dan behoorlijk geld kosten, namelijk 50.000,--. De helft daarvan is arbeidsloon voor het graven van de sloot enz. De andere helft omvat de machine. De machine behoeft voor Soest niet verloren te gaan, want zij kan op een ander punt dienstbaar worden gemaakt. Spreker denkt aan de afwatering van de Klaarwaterweg. Het is op het ogenblik echter te vroeg om over de te treffen oplossing te oordelen. Hoewel de heer Hilhorst dit niet zegt, laat hij toch door schemeren, dat er met geld is gesmeten. Dit is geenszins het ge val. Men is tot deze oplossing gekomen met volle instemming van het waterschap en van de deskundigen. Het college kan het moei lijk beter weten dan de deskundigen. De heer HILHORST herinnert er aan ook nog over het Oude Grachtje te hebben gesproken. Spreker is er natuurlijk eveneens van overtuigd, dat de op lossing urgent is. Ook bij het eerste proces was er volledige instemming met het waterschap. Waarom nu niet de zaak volledig afgewerkt? Thans zal men opnieuw voor consequenties komen te staan, die de gemeente geld kosten. De raad heeft indertijd een krediet beschikbaar gesteld voor het eerste plan. Daarna heeft hij geen enkel krediet meer gevoteerd, maar er zijn uitgaven ge daan, die vermoedelijk een veelvoud bedragen van het beschikbaar gestelde krediet. De wethouder VAN ZADELHOFF weet niet, hoe het met de finan ciering zit. Dit moet worden uitgezocht met de wegenaanleg enz. De aanleg van het riool voor het Van Lenneplaankwartier is nog niet geheel afgerekend. Of de zaak daaruit kan worden betaald, weet spreker niet. Evenmin is hem bekend, of het door middel van post 21 van de begroting gemeentewerken kan worden betaald. Er moest echter direct een oplossing worden gevonden. Een oplossing van 50.000,-- is niet zo een, twee, drie tot stand gebracht. Daar is een raadsbesluit enz. voor nodig. Bovendien wil men eerst weten, hoe de proef in Voorburg bevalt. Daar gaat veel tijd mede heen. Daarom hebben de deskundigen aangeraden eerst de thans ge vonden oplossing te proberen. Bevalt deze niet, dan zal in de toekomst een andere oplossing moeten worden gevonden. Het betreft hier zaken, waarvan de werking niet van te voren kan worden voorspeld. In het onderhavige geval is het totaal mis lukt in tegenstelling tot hetzelfde procédé aan de sloot langs de Hoorderweg. De heer HILHORST merkt op, dat bij de Noorderweg de wasserij een grote rol speelt. De wethouder VAN ZADELHOFP betwijfelt dit. Het schoon worden van het water is niet alleen een kwestie van lucht, maar ook van levend organisme. Door de wasserij zal er van levend organisme niet veel terechtkomen. Het college zit er achterheen, dat het Oude Grachtje zo snel mogelijk wordt opgeknapt. De heer HILHORST? Wij leven in een tijd van bestedingsbeper king. Daarom moet het goed en daardoor voordelig geschieden. De wethouder VAN ZADELHOFFs Daar protesteer ik tegen. De begroting van Gemeentewerken is niet voldoende om het Oude Gracht je van een gesloten wegdek te voorzien. De heer HILHORST verwijst naar de Soester Engweg. Men begint met het opknappen bij de "Witte Burcht" en als men bij het kerk hof is, kan men weer bij de "Witte Burcht" beginnen. Dit betekent het wegsmijten Tan geld. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 170