- 12 juli 1957 - 89 De heer ORANJE sluit zich aan bij de heer Zoetelief. Hij kan zich voorstellen, dat het college met het bepalen van zijn houding/wil wachten tot de resultaten van de studie op hoog niveau bekend zijn, maar het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen doet een beroep op de gemeenten, om dat men vermoed dat dit nog wel enige tijd zal duren. In te genstelling tot de voorzitter is spreker van mening, dat de zaak ook voor Soest van belang is en wel in verband met de belangen van de middenstanders verbonden aan de verlegging van de rijksweg te Soesterberg. De raad is daaromtrent zelfs een nota toegezegd. Spreker had willen voorstellen de brief niet aan te nemen voor kennisgeving, maar het college uit te nodi gen er een beschouwing over te geven, tegelijk met de nota. over Soesterberg. De VOORZITTER gelooft, dat de heer Oranje twee zaken helemaal door elkander haalt. De circulaire heeft betrekking op vergoeding voor de huurders van te onteigenen panden. G-eheel iets anders is de studie die het college wil maken over de nadelen van het omleggen van een bepaalde weg voor bepaalde bedrijven. Iedere omlegging van een weg heeft meestal reper cussies ten nadele van sommige en ten voordele van andere be drijven. Het gemeentebestuur wil zich beraden over de weerslag van een bepaalde wegomlegging op de economische bedrijvigheid in Soesterberg, maar van schadeloosstelling is daarbij geen sprake. De overheid kan onmogelijk schade vergoeden, die ont staat door in het algemeen belang verrichte werken, wanneer daarbij de eigendom niet wordt aangetast. De heer ORANJE wil zijn persoonlijke houding in deze zaak in het midden laten, maar hij meent toch, dat een alinea aangestreept stond, waar over omlegging van wegen werd gespro ken. De VOORZITTER? Ja, wanneer als gevolg daarvan, als in Amsterdam met de IJ tunnel, gehele straten moeten worden afge broken. Het gaat over schadevergoeding, te betalen aan huurders van te onteigenen panden. De wethouder VAN ZADELHOHE zegt, dat het te Soesterberg zuiver en alleen gaat om het tegen elkander afwegen van het belang van een minder gevaarlijke traverse door het dorp, te verkrijgen door het omleggen van een weg, en de schade, die daaruit voor bepaalde inwoners kan voortvloeien. Deze schade kan niet worden vergoed, maar het gemeentebestuur heeft de be langen van de inwoners te behartigen en wil daarom deze schade onder het oog zien. Spreker vreest, dat de belangen van het verkeer wel de doorslag zullen geven. De brief wordt hierop aangenomen voor kennisgeving, c. Nota van burgemeester en wethouders inzake de financiële verhouding tussen de gemeente en de woningbouw-corporaties met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. De heer ZOETELIEE zegt na kennisname van de duidelijke nota van B&W over de financiële verhouding tussen de gemeente en de woningbouw-corporaties naar aanleiding van de unfaire en insinuerende aanvallen op het bestuur of pseudo-bestuur of zaakwaarnemers van de bouwvereniging St.Joseph het volgende te willen opmerken, In het onderhoudsfonds wordt momenteel gestort 89,— per woning en per jaar. Uit de nota blijkt niet, dat dit be drag pas de laatste twee jaar zo hoog is. Voordien bedroeg het 51 per jaar en voor 1934 was het 34,— per jaar. Ieder - die -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 178