- 12 juli 1957 - 90. die iets met onderhoud van huizen te maken heeft weet, dat dit "bedrag zeer onvoldoende is, vooral als de huizen niet nieuw meer zijn. Tengevolge van deze zeer onvoldoende reservering moesten er wel grote achterstanden ontstaan in het onderhoud, lat er op het moment in het onderhouds- fonds 38.000,aanwezig is voor eerste aanloop "bewijst, dat door dat pseudo-bestuur de financiën toch maar behoor lijk werden beheerd. Al met al zou spreker van deze plaats hulde willen brengen aan die bestuurders, reglementair of niet, die hun tijd hebben willen geven om van deze woningbouw te maken wat er van te maken is. Uit deze geschiedenis is weer eens gebleken, hoe eenvoudig, maar gevaarlijk het is, op een zijdige verklaringen in een openbare raadszitting zaken aan de kaak te stellen zonder zich vooraf genoegzaam van de juistheid te hebben overtuigd. Mevrouw POLET-Musler vindt het prettig, dat deze nota zo vlot is verschenen. Het op blz. 4 van de nota genoemde bedrag ad 153.400,als voorschot ter financiering van de ongedekte tekorten van de bouwvereniging St. Joseph, heeft spreekster niet kunnen terugvinden in het lijstje van voorschotten op blz. 2. Is het ergens ondergebracht of valt het er buiten, en zo ja waarom? De wethouder VAN DEN AREND deelt mede, dat het be drag op blz. 2 is opgenomen in de post "Voorschotten on derhoud" Vervolgens wordt de nota aangenomen voor kennisge ving. d. Besluit d.d. 1 juli 1957 van Gedeputeerde Staten van Utrecht tot verdaging van hun beslissing op het raads besluit van 30 januari 1957, strekkende tot oprichting van de Stichting Openluchttheater Soest, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming overeenkomstig het voorstel besloten. e. Controle-rapporten van het Centraal Bureau voor Veri ficatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Ne derlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennisge ving aan te nemen. De heer ORANJE zou naar aanleiding van het verifi catierapport van het Wegenfonds een vraag willen stellen. Bij de behandeling van de begroting 1957 heeft het college in de memorie van antwoord op het afdelingsver slag medegedeeld, dat een wijziging van de verordening van het Wegenfonds in voorbereiding was om de rentevergoe ding voor gedane stortingen eerder te doen ingaan dan vijf jaar na de storting. Deze mededeling was gedateerd 4 de cember 1956. Het wil spreker voorkomen, dat een dergelijke wijziging zeer simpel kan zijn. Hij vraagt hoe ver deze voorbereiding thans is gevorderd en wanneer de raad de resultaten daarvan kan tegemoetzien. De VOORZITTER zegt de vraag van de heer Oranje niet positief te kunnen beantwoorden. De zaak is nog niet in het college gekomen en verkeert nog in het stadium van voorbereiding. De heer ORANJE meent, dat het slechts een geringe verandering betreft. De VOORZITTER zegt, dat op spoed zal worden aange drongen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 180