- 12 juli 1957 - 91. De rapporten worden daarop aangenomen voor kennisgeving. fOverzicht over het 1e halfjaar 1957 van de werkplaats voor mindervaiide arbeidskrachten met voorstel dit voor kennis geving aan te nemen. De heer VERSTELJNE merkt op, dat uit dit overzicht valt op te maken, dat de resultaten van deze werkplaats goed zijn. Hierbij heeft spreker minder op het oog de winst van 13.000,— als wel de bijdrage die in Soest tot de persoonlijkheidsvorming en de levensvreugde der gehandicapten wordt geboden. Hu schijnt er bij de desbetreffende mensen enige onrust te zijn ontstaan over de mogelijke overheveling van deze werk plaats naar de streekwerkplaats in Amersfoort, die naar spre ker meent gereed is gekomen. In een vergadering van de commis sie voor sociale zaken is deze mogelijkheid reeds besproken. De gehele commissie was toen van mening, dat men zich tot het uiterste tegen deze overheveling zou moeten verzetten. Vooral omdat genoemde commissie naderhand niet meer heeft vergaderd, zal spreker gaarne vernemen, in hoeverre het college erin is geslaagd deze mogelijkheid af te wenden en de Soester gehandi capten het bezwaar van een dagelijkse reis naar Amersfoort te besparen. De wethouder DE HAAN deelt mede, dat het in de bedoeling ligt de commissie voor sociale zaken na de vakantieperiode speciaal over dit onderwerp bijeen te roepen. Er worden bespre kingen gevoerd met het bestuur van de CAWA, die de centrale werkplaats in Amersfoort beheert, maar deze besprekingen zijn nog niet geëindigd. Aan de betrokkenen is nog niets medegedeeld er lopen slechts geruchten, dat zij naar Amersfoort zullen gaan en dat de werkplaats in Soest zal worden gesloten, maar dat is beslist niet het geval. Eerst dient te worden afgewacht, hoe de bevindingen zijn met de nieuwe werkplaats; daarna kan worden nagegaan of het nodig is de werkplaats in Soest te handhaven. De zaak is in studie bij het college; zodra de zaak is bekeken, zal de commissie voor sociale zaken worden bijeengeroepen. Het overzicht wordt hierop aangenomen voor kennisgeving. g. Concept begroting van inkomsten en uitgaven van de Kring U IV Bescherming Bevolking voor het jaar 1958 met voorstel deze voor kennis-geving aan te nemen. h. Adres d.d. 29 juni j.1. van Rietveld met voorstel dit ter afdoening in handen te stellen van Maatschappelijk Hulpbe toon. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt achtereenvolgens besloten overeenkomstig hetgeen ten aanzien van de volgnummers g en h is voorgesteld. De heer HILHORST vraagt of geen brief is ingekomen van de Eokvereniging Soest. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigend. Daar naar aanleiding van die brief een besluit moet worden genomen, had spreker de brief aan de agenda willen toevoegen. Begrepen hebbende dat de heer Hilhorst de vergadering voor het einde daarvan moet verlaten, stelt spreker echter thans reeds aan de ordes i. Verzoek van de Eokvereniging te Soest om een bijdrage in de kosten van een te houden fokveekeuring De VOORZITTER deelt mede, dat de begroting voor de op 30 augustus a.s. te houden fokveedag 1.400,— bedraagt. Door de K,I,Vereniging Eemland, Melkfabriek Amersfortia Vereniging G-ooische Melkhandel, Coöp. Landbouwvereniging Soest en de Boerenleenbank te Soest wordt in totaal 750,-- bijge- - dragen, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 182