93. 12 juli 1957 - De heer BUTZELAAR meent, dat deze organisaties met een lege kas zitten. Mevrouw MNDWEER-de Visser zou desnoods iets hoger willen gaan5 een moeilijkheid is eohter dat de raad niet weet wat anderen zullen doen, van wie toch ook iets mag worden verwacht. De heer HILHORST merkt op, dat de genoemde "bijdragen ook reeds van de boerenstand komen. De wethouder VAR ZADELHOEE neemt aan, dat de A.B.T.B., de C.3.T.B. en de eigen vereniging ieder 50,-- zullen kunnen bijdragen. Wanneer de gemeente dan 500,— garandeert, is de zaak veilig gesteld, terwijl de uitgaven kunnen meevallen. Het is mogelijk dat de vereniging kans ziet de prijzen, waar voor 600,-- is uitgetrokken, voor een deel cadeau te krijgen. De VOORZITTER zegt dat de gehele discussie toont, hoe onbevredigend het is een onderwerp te bespreken, wanneer het onvoldoende is voorbereid. De aanvrage is te laat ingekomen en daardoor kan het college geen gegevens verstrekken. Het liefst zou spreker het voorstel aanhouden, maar dit is zeer bezwaarlijk, aangezien de fokveedag op 30 augustus zal plaats hebben en er voordien misschien geen raadsvergadering meer wordt gehouden, terwijl het bestuur toch tijdig moet we ten waaraan het toe is. Het is ook niet zozeer tegen het be drag van 500,-- op zichzelf dat de bezwaren gaan, maar dege nen die het bedrag moeten bepalen willen dit ook verantwoord doen. Spreker stelt voor thans tot een garantie van 200 te besluiten, maar tevens het college te machtigen de garantie tot maximaal 500,-- te verhogen. De heer HILHORST verklaart met dit voorstel akkoord te gaan. Mevrouw LANDWEER-de Vissers Als men dan maar niet van de andere kant meent, dat men niets meer behoeft te. doen. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat het college de ga rantie zeker niet zal verhogen dan na behoorlijk onderzoek. De heer VAN WELY vindt een bijdrage van 200,-- voor de gemeente volstrekt niet karig en meent dat een tekort achteraf nog zou kunnen worden gedekt. Een bijdrage van 500,-- op een tekort van 650,-- acht hij te hoog en hij meent, dat de gemeentekas dit niet toelaat. De VOORZITTER zegt, dat het college de garantie niet zal verhogen dan nadat het de materie, aan de hand van thans niet beschikbare gegevens, behoorlijk heeft bestudeerd. De heer GRIET vraagt of voor de fokveedag niet evenals bij het keuren van duiven een inschrijfgeld kan worden geheven. De heer BUTZELAAR meent dat geen inleggeld wordt gevraagd om het een knecht mogelijk te maken met het vee op de fokvee dag te komen, ook wanneer zijn boer er niets voor voelt. De heer GRIET kan in de fokveedag geen groot cultureel belang zien, wanneer men niet een paar gulden inleggeld wil betalen. De wethouder VAN DEN AREND acht het het beste het college de door de voorzitter gevraagde machtiging te verlenen. Het college kan dan nagaan of door de belanghebbenden werkelijk uitputtend is getracht zelf het benodigde geld bijeen te krijgen. Het voorstel van de voorzitter om de garantie voorlopig op ten hoogste 200,— te bepalen en het college te machtigen deze tot ten hoogste 500,-- te verhogen, wordt daarop zon der hoofdelijke stemming aangenomen. - 112. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 186