- 12 juli 1957 - 94. 112. Voorstel tot vaststelling van de vijfjaarlijkse afreke ning 1950 t/m 1954 B.L.0.-scholen (1-1015). 113. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de aan schaffing van een projectiescherm voor de o.l.school te Soes4;-Zuid (1-1017). 114. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge ar tikel 72 der Lager-onderwijswet 19 20 tots a. aanschaffing van leermiddelen voor het 4e leerjaar van de R.K. lagere school te Soesterberg (1-1018), b. verbetering van de vloeren in 5 lokalen van de R.K. lagere school te Soestdijk; c. aanschaffing van kachels voor de Chrlagere school aan de Prins Bernhardlaan Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 112 t/m 114 beslo ten. 115. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan een lid van de commissie tot wering van schoolverzuim te Soester berg en tot het voorzien in de daardoor ontstane vaca ture (1-1020)o Het voorstel tot het verlenen van ontslag wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangeno men. De VOORZITTER verzoekt de heren Butzelaar en Grift met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 16 stemmen, alle op de heer J.Rosing, zodat deze met algemene stemmen is benoemd. De heer Van den Arend was tijdens deze stemming niet ter vergadering aanwezig. De VOORZITTER dankt de heren Butzelaar en Grift voor de verrichte werkzaamheden. De heer A.p. Hilhorst verlaat de vergadering. 116. Voorstel tot verlenging van termijnen van ontruiming van onbowoonbaarverklaarde woningen (1-1019). 117. Voorstel tot wijziging van het algemeen ambtenaren reglement IV-1014-4638 Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen 118. Voorstel tot benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand (17-1016). De VOORZITTER verzoekt wederom de heren Butzelaar en Grift met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 16 stemmen, alle op de heer M. van Zinderen Bakker, zodat deze met algemene stemmen is benoemd. De VOORZITTER zegt de leden van het stembureau dank voor de verrichte werkzaamheden. 119. Voorstel inzake delegatie van de bevoegdheid tot benoe ming van kleuterleidsters (1-2021). Dit voorstel wordt voor nader overleg door het col lege van B&W teruggenomen. 120. Voorstel tot overname van het gebouw en de inventaris van de kleuterschool aan de Duinweg (1-1022-4646). De VOORZITTER wijzigt, namens B&W, de voordracht door de vierde alinea van stuk 1-1022 als volgt te lezens Het erfpachtsrecht wordt overgenomen en komt - daardoor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 188