3 - - 30 januari 1957 - de wens kenbaar gemaakt, dat in een gemeente als Soest met een dergelijk aantal minder validen een werkplaats, hetzij in groter verband, hetzij geheel zelfstandig, gehandhaafd behoort te blijven. Dit laatste sluit samenwerking in groter verband overigens niet uit, al was het alleen maar in verband met de geestelijk minder validen, die Soest, gezien het aantal, beslist geen goed geoutilleerde en ge leide werkplaats kan bieden. Het departement van sociale zaken staat zeer beslist sympathiek tegenover handhaving van de Soester werkplaats. Er zijn moeilijkheden, maar die kunnen worden opgelost. Overeenkomstig het voorstel van b&w wordt zonder hoofdelijke stemming besloten dit overzicht voor kennisge ving aan te nemen. e. Aanbieding van een beschouwing over het seizoen 1956 van de Stichting Soester Natuurbad met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig dit voorstel besloten. f. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verifica tie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennisgeving aan te neme n De heer ORANJE brengt in de eerste plaats het college dank voor de voor de raadsleden zeer gemakkelijke aanteke ning aan het hoofd der raadsstukken. Ten aanzien van deze verificatierapporten betreurt spreker het, dat het ene rapport, betrekking hebbende op de administratie van het gasbedrijf, aan de raad is voor gelegd zonder dat het eerst in de gascommissie is behandeld. Hij zou het zeer op prijs stellen, indien dit rapport in de vergadering van de gascommissie op 7 februari a.s. als nog zou kunnen worden behandeld. De VOORZITTER; Daartegen bestaat geen enkel bezwaar. Overeenkomstig het voorstel van b&w wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze rapporten voor kennis geving aan te nemen. g. Aanbieding overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeen schappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring U IV" van de 7e wijziging der begroting 1956 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. h. Verzoek van A.J.Hilhorst e.a. om uitbreiding van de straatverlichting aan de Peter van den Breemerweg over de spoorlijn Amersfoort-Baarn tot Amersfoort met voor stel dit in handen te stellen van b&w om prae-advies. Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. i. Klacht van de heer J.de Ruig inzake de slechte toestand van de hem toegewezen woonruimte net voorstel deze in handen te stellen van b&w ter afdoening. De heer PIEREN merkt op, dat deze brief grote klachten behelst over gemeentewoningen, Het college stelt voor de brief te stellen in handen van b&w ter afdoening. Spreker verzoekt deze afdoening voor de raad ter inzage te leggen. De VOORZITTER zegt dit toe. Hierop wordt de klacht ter afdoening in handen van b&w gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 18