12 juli 1957 95 122, gemeente neemt daardoor wegens vermenging te vervallen. De tevens de opstallen over. 'Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 121. Voorstel inzake a aankoop aan grond b aan een strook I-4.6T7i een strook (1-4643): c. een strook (1-4645) j d. een strook (1-4656): e. een strook 1-4664): f. een strook (1-4663). Dit voorstel irordt stemming aangenomen. Voorstel tot wijziging van de grond grond grond grond aan de H de aan de n de "rond aan de Noorderweg van J. PIe smanstraat van Noorderweg van mej» Noorderweg van J.C. Plesmanstraat van C Plesmanstraat van J discussie zonder MMatthijssen J.Dortland EOldenhof .Knijpers Ch.van Weert L.Chr.Elentge en zonder hoofdelijke van de raadsbesluiten betreffende het aangaan van kasgeldleningen en het opnemen van gelden in reke ning-courant in 1957 (IV-1025). De heer ORANJE vraagt of in de woningbouw in de vorig invloed deze lening kasgeld. De wethouder VAN is begrepen;, welke aange op het maximaal benodigde bed vergadering is aangenomen dit bedrag het bedrag voor- rol dan in deze cijfers de lening speelt en van welke aan is begrepen. De ;e bracht dering gebeurd, DEN APE D deelt helft van de lening van van de vlottende schuld mede 1 dat de lening erin ,3 miljoen wordt in rnin- maar dit is nog niet vraagr De heer ORANJ dan wel nodig is, daar lijk in haaiden heeft. De wethouder VAN DEN zou Het het of het totale bedrag de gemeente de aflossing van 2 ,,6 miljoen reeds gedeelte- AREND zegt dat kunnen aftrekken, maar dat het bedrag gaat om het maximum waartoe dan enige speling heeft. De heer ORANJE i toegezegde bedrag toch rekening De VOORZITTER deelt mede, dat het van oordeel college men de zeven ton op en neer gaat. zal gaan en waarbij 5 dat met het aan de gemeente had kunnen worden gehouden, het bedrag van 1,3 miljoen zodat de gemeente er in 1957 terwijl dit gedeelte misschien over twee jaar wordt verdeeld, slechts een gedeelte van krijg-, in zijn geheel nodig zal zijn voor de woningbouw in dit jaar. Het bedrag van 2,6 miljoen is een maximum, waarmede het college dat niet iedere drie maanden met een nieuw voorstel kan komen, het einde van het jaar hoopt te De wethouder vorige vergadering DEN door AREND halen merkt nog op, hem verstrekte cijfers dat het totale bedrag nog niet is opgenomen. Er rekening mede worden gehouden dat dit nodig kan dat uit de in de is gebleken. moet echter zijn. lierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan- 123. genomen Voorstel king van tot vaststelling van de uitbetaling van de e en pens verordening houdende beper- der gemeente, zomede van de pensioenen van hun weduwen bij lijktijdige aanspraak op een Ouderdomswet IV-1024-4649 De heer ORANJE merkt op, ioenen aan gewezen wethouders van hun weduwen bij i pensioen krachtens de Algemene ge- dat het gemeentebestuur gestelde wet, die wet zal hij zijn stem aan het de raad staat voor een Alleen in voorstel geven, gehoorza amhei d maar boven aan niet - omdat - o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 190