- 12 juli 1957 - 96, omdat hij de opgelegde korting billijk acht. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 124. Voorstel tot benoeming vans a. een hoofd der openbare lagere school te Soest-Zuid (1-1023) De VOORZITTER verzoekt de heren Butzelaar en Grift nog maals met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 16 stemmen, alle op de heer J.D. Hofman, zodat deze met algemene stemmen is benoemd. De VOORZITTER dankt de heren Butzelaar en Grift voor de verrichte werkzaamheden. b. een onderwijzeres aan de openbare lagere school aan de Beetzlaan (1-1030). Dit gedeelte van het voorstel wordt teruggenomen. 125. Voorstel tot wijziging van de gemeente- en bedrijfsbegro- tingen 1956 (IV-1026). 126. Voorstel inzake de invoering van leeftijdsionen voor werk en vaklieden (IV-1027-4655) 127. Voorstel tots a, huur van grond aan de Ferd.Huycklaan van P.C.Wantenaar (1-4657)j b. verhuur van de onder a genoemde grond en van een daar aan grenzend gemeente-perceel aan de voetbalvereniging B.D.C. (1-4658). 128. Voorstel tot weigering van ontheffing van de Hinderwetver ordening aan L.van Dijk voor het oprichten enz. van een autogeenlasinrichting in het perceel Schoutenkampweg 15 (1-1028) 129. Voorstel inzake looncompensatie i.v.m. de huurverhoging per 1 augustus 19 57 IV-1029-4661 130. Voorstel tot afwijzing van ccn verzoek om vergoeding inge volge art. 13 van de Lager-onderwijswet 1920 (1-1031). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub volgnummer 125 t/m 130 besloten. 131. Voorstel tot aankoop van een volkswagen ten behoeve van de Politie met inruil van de Ford en overdracht van de tegen woordige volkswagen aan de Directeur van Gemeentewerken en deze een jaarlijkse vergoeding toe te kennen voor het gebruik van een auto. Dit voorstel, waarvan de commissie voor openbare wer ken op de hoogte is, maar dat niet op de agenda voorkomt, wordt daaraan door de voorzitter toegevoegd. De VOORZITTER zegt, ter toelichting van dit voorstel het volgende. De gemeente heeft twee auto's, de Pord en de Volks wagen, die langzamerhand in verband met hun leeftijd de dienst moeten verlaten. B&W stellen thans voor de volks wagen tegen de getaxeerde waarde(/ 2.750,--)te verkopen aan de Directeur van Gemeentewerken, zodat deze een eigen auto ter beschikking krijgt, voor het gebruik waarvan ten dienste van de gemeente hem een vergoeding zal worden verleend. Het verdient aanbeveling het autopark van de gemeente zo klein mogelijk te houd.en en er de voorkeur aan te geven, dat ambtenaren voorzover hun dienst dat vor dert van een eigen auto gebruik maken, waarvoor een vergoe ding wordt gegeven. Moeilijkheden in verband met het gebrui ken van een dienstauto voor particuliere doeleinden worden daarmede uitge s chakeld - Voorts -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 192