N'r6 - 27 september '1957 - 98 NO TULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op vrijdag 27 september 1957, te 19.15 uur VOORZITTER: de burgemeester, de heer Mr. 8.P.Baron Bentinck. SECRETARISs de heer J.J.M.Festen Tegenwoordig de leden.' C.van And el, J.van den Arend, A. Brou werH.A.Butzeiaar, E.J.S.Glemens, T.DorresteijnP.Grift, K. de Haan, A.P.Hilhorstmevrouw S.G.Landweer-de Visser, Br. D.J.P.Oranje, P.C.Pieren, mevrouw S.M.Polet-Musier J »A.Schaaf srna P.H.Versteijne M.M.van Y/ely, W.G.van Zadellioff en J.D.L,Zoetelief Afwezig het lid: H.C.KLarenbeek. Be VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is ingekomen van de heer KLarenbeek. Voorts zegt spreker, dat de raad zich er over verheugt de heer Van Andel weer in zijn midden te hebben. Be raad heeft de heer Van Andel een tijdlang gemist en hij is bijzon der verblijd, dat deze zover is hersteld, dat hem is toege staan wederom de raadsvergaderingen te bezoeken. Be heer VAN ANBEL dankt de voorzitter voor diens vrien delijke woorden. 133. Vaststelling van de notulen der vergadering d.d. 12 juli 19 57. Beze notulen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 134. Ingekomen stukken. a. Verzoek van het bestuur der vereniging Een Christelijke Kleuterschool te Soesterberg om medewerking ingevolge ar tikel 50 der Kleuteronderwijswet tot de aanschaffing van schoolmeubelen en ontwikkelingsmateriaal met voorstel om dit verzoek in handen te stellen van burgemeester en wethouders om pre-advies. b. Verzoek van het R.K. Schoolbestuur te Soest om medewerking ingevolge art.72 der Lager-onderwijswet tot de aanschaf fing van een nieuwe bordstelling ten behoeve van de R.K. Meisjesschool aan de Steenhoffstraat met voorstel om dit verzoek in handen te stellen van burgemeester en wethouders om pre-advies. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig hetgeen ten aanzien van deze stukken is voorgesteld. c. Nota inzake een stichting voor het beheer en exploitatie van woningwetwoningen met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw POLET-Musler dankt het college voor de grondige wijze, waarop het dit vraagstuk heeft bestudeerd. Zij con cludeert uit de nota, dat de bezwaren van het college tegen het in het leven roepen van een stichting voor het beheer en de exploitatie van woningwetwoningen meer gaan tegen de vorm dan tegen het principe. Mocht de P.v.d.A.-fractie er in sla gen een betere vorm te vinden dan zal zij op deze aangelegen heid terugkomen. Hierop wordt de nota aangenomen voor kennisgeving. d. Verzoek om medewerking van het R.K, Schoolbestuur te Soest ingevolge art,72 der Lager-onderwijswet voor de aanschaf fing van leermiddelen en zitplaatsen ten behoeve van de R.K. u.l.o.-school met voorstel dit verzoek in handen te stellen van burgemeester en wethouders om bericht en raad, - Wordt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 196