- 27 september 1957 - 99. Wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel besloten. e. Verslag van de instelling voor maatschappelijk hulpbe toon Soest over 195 6 met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. ."De heer VAN WSIY is het opgevallen, dat de instelling voor maatschappelijk hulpbetoon ieder jaar meer kost. De bijdrage der gemeente is 72.000,— in 1935 opgelopen tot 176.000,-- in 1956. De uitbesteding van kinderen en ou dere mensen heeft het laatste jaar het belangrijke bedrag van 50.000,— gevergd. Spreker dacht, dat de samenwer king tussen de kerkelijke instellingen en maatschappelijk hulpbetoon zo goed was en dat de kerkelijke instellingen geregeld hun bijdrage verlenen in de kosten van verpleging. Op de eerste pagina van het verslag staat echter, dat de kerkelijke instellingen zich terugtrekken op het gebied van de weldadigheid. Kan maatschappelijk hulpbetoon zich niet wederom in verbinding stellen met de kerkelijke in stellingen om te trachten de verhouding tot de vroegere proporties te brengen? De heer PIEREN herinnert er aan, dat de P.v.d.A.- fractie in 1953 heeft voorgesteld te Soest een volkskre dietbank op te richten. Er is toen gezegd, dat er aan een dergelijke instelling te Soest geen behoefte bestond, om dat hier het afbetalingswezen nog niet zo was doorgedron gen. Thans staat echter in het onderhavige verslag "liet sociale karakter van de onbeperkte kredietverlening laat ook in deze gemeente niet na funeste gevolgen te krijgeni:. Bestaat deze toestand alleen het laatste jaar of is hij reeds langer aanwezig? De wethouder DE HAAN verwijst ten aanzien van de op merking van de heer Van Wely over de grootte van de gemeen telijke bijdrage aan maatschappelijk hulpbetoon naar het geen hij indertijd naar aanleiding van vragen van de heer Oranje daarover heeft gezegd. Hij heeft toen de grootte van dit subsidie vergeleken met hetgeen in andere verge lijkbare gemeenten hiervoor wordt uitgetrokken. De laat ste jaren is het gemeentelijk subsidie niet noemenswaar dig gestegen. Er is een tendentie tot een zekere stabi lisatie. Die wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van de centrale voorzieningen, waardoor een aantal mensen, die vroeger moesten worden geholpen, thans zichzelf kunnen redden Wat betreft de verpleging, vooral die van oude mensen, wijst spreker er op, dat de verpleegprijzen in enkele jaren tijds zodanig zijn gestegen, dat de bijdragen van de kerke lijke instellingen relatief zeer beslist zijn teruggelopen. De hoegrootheid van de bijdragen is echter niet veel minder geworden. Door de kostenstijging is de verhouding doorbro ken. Men heeft evenwel niet te klagen over de medewerking van de kerkelijke instellingen. De kerkelijke instellingen hebben reeds een vrij zwaar arbeidsterrein. Mensen die eigenlijk ten laste zouden moeten komen van maatschappelijk hulpbetoon, bedanken daar vaak voor en komen dan geheel ten laste van de kerkelijke instellingen. Maatschappelijk ge zien is dit een goede oplossing, maar de kerkelijke instel lingen worden er zwaar door belast. Zij kunnen daardoor nie - ongelimiteerd -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 198