- 27 september 1957 - 100. ongelimiteerd doorgaan met het steeds verhogen van de bijdrage De stijging van de verpleegkosten vindt haar oorzaak in de verbetering van de verpleging. De zaalverpleging wordt in verschillende tehuizen geleidelijk aan opgeheven. Sr komt een gezelliger entourage enz. Dit moet betaald worden. En wanneer men aan het einde van zijn financiële Latijn is, klopt men bij maatschappelijk hulpbetoon of bij de kerkelijke instellingen aan, die dan voor een oplossing moeten zorgen. In antwoord aan de heer Pieren zegt spreker, dat in 19 53 de kredietverlening op veel geringere schaal plaatsvond dan thans. Men moet in deze echter bedenken, dat zolang er geen verplichte registratie is van de verleende kredieten, men al tijd uitwassen zal tegenkomen van overkreditering. De heer ORANJE verheugt het bijzonder, dat de medewerking van de kerkelijke instellingen beter is dan de indruk die men daaromtrent uit het verslag krijgt. In het verslag wordt - evenals in dat over 1955 - als een reden voor de stijging der uitgaven opgegeven het verder terugtreden van de bemoei ingen van de kerkelijke instellingen. Deze redactie wekt een onjuiste indruk. Spreker verzoekt in het vervolg het verslag op dit punt iets anders te redigeren. De wethouder DE HAAN zal hier aandacht aan schenken. Hierop wordt het verslag aangenomen voor kennisgeving. f. Aanbieding overeenkomstig art.22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring U 17" van de 2e wijziging der begroting 1957 met voor stel deze voor kennisgeving aan te nemen. Wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel besloten, g. Adres van de heer T.Rietveld met voorstel van burgemeester en wethouders om dit verzoek voor kennisgeving aan te nemen Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt half juli de betrokken wethouder verzocht te hebben deze man geld in plaats van bon nen te verstrekken. De wethouder heeft daarop gezegd; Deze zaak wordt geregeld, de man krijgt geld. In augustus kreeg de man echter nog steeds bonnen. Is hier een fout ge maakt? De wethouder DE HAAN zegt, dat het bestuur van maatschap pelijk hulpbetoon heeft beslist, dat een gedeelte van de uit kering in geld en een gedeelte in bonnen zal worden gegeven. Dit gebeurt sedert juli. Hierop v/ordt het verzoek voor kennisgeving aangenomen. h. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel besloten. 135.Verdeling door loting van de raad in twee afdelingen in ver band met de behandeling der gemeentebegroting De afdelingen worden door loting als volgt samengesteld; Eerste afdeling; wethouder K, de Haan voorzitter, H.C. Idarenbeek, H.J.SClemensA.P.HilhorstDrD.J.P.Oranje, P,Grift, J.A.Schaafsmamevr. S.G. Landweer-de Visser en C.van Andel, leden. Tweede afd.eling; wethouder W.G.van Zadelhof f, voorzitter, H.A, Butzelaar, J.D.L. ZoeteliefP.H.VersteijneM.M. van Wely, mevrouw S.M.Polet-MuslerP.C,Pieren, T.Dorresteijn en A.Brou wer, leden. - 136. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 200