- 27 september 1957 - 104 echter artikel 6 niet zou opnemenkunnen de ouders, die kin deren op verschillende kleuterscholen hebben, niet van de re ductie profiteren en dit is kennelijk niet de bedoeling van de voorschriften. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat burgemeester en wet houders de door mevrouw Polet genoemde toezegging inderdaad hebben gedaan. Het is logisch, dat wanneer ouders verschillen de kinderen op dezelfde kleuterschool hebben en niets van zich laten horen, de gemeente niet moet zeggen? Zij laten niets van zich horen, dus moeten wij het volle pond zien te krijgen. De heer VAN WELY zegt degene te zijn geweest, die deze kwestie in de onderwijscommissie aanhangig heeft gemaakt. Daar verkeerde men echter in de veronderstelling, dat de ouders hun kinderen naar dezelfde kleuterschool sturen. In de financiële commissie is echter opgemerkt, dat het ook voorkomt, dat ouders hun kinderen naar verschillende kleuterscholen zenden. Mevrouw Landweer zegt, dat dan voor elk kind het volle schoolgeld ge heven moet worden. Dit is niet het geval; ook deze ouders komen voor reductie in aanmerking. Dit geeft moeilijkheden, wanneer het voorstel van de onderwijscommissie wordt ingewilligd. Daar om heeft spreker na de opmerking in de financiële commissie direct gezegds Dan moet dit artikel niet worden gewijzigd, want het zou voor de gemeente zeer veel administratief werk mede brengen om te weten te komen, of ouders hun kinderen op verschil lende scholen hebben geplaatst. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aange nomen b. ipegelen betreffende de inning van schoolgelden kleuteronder wijs IV-1055-4809 De VOORZITTER deelt mede, dat enige leden der Onderwijs commissie in beginsel wel bedenking hadden tegen de voorgestel de regeling om de inning van de schoolgelden aan de hoofdleid sters op te dragen. Zij geven er de voorkeur aan om de kwestie van het schoolgeld buiten de relatie van de leerlingen en het schoolhoofd te houden. In ieder geval verzocht men zo mogelijk in de verordening een bepaling op te nemen, dat het schoolgeld niet van de leerlingen der kleuterschool in ontvangst zal wor den genomen, terwijl ook rechtstreekse betaling (b.v. per giro) aan de ontvanger mogelijk moet zijn. Bij goedkeuring der ver ordening ware de ouders in een circulaire op een en ander te wi j zen De financiële commissie verenigt zich met het voorstel van burgemeester en wethouders doch zou gaarne de toezegging ont vangen dat de hoofdleidsters worden geïnstrueerd en de ouders wordt verzocht de betaling van het schoolgeld niet door de kin deren te doen geschieden. De VOORZITTER merkt op, dat in de verordening staat, dat de hoofdleidsters van de kleuterscholen belast worden met de inning van de schoolgelden. Het lijkt hem moeilijk in de verordening vast te leggen, hoe de oud„ers het schoolgeld moe ten betalen. Wanneer de ouders het geld aan een kind meegeven, moet de hoofdleidster het aannemen. Anders zouden de ouders later kunnen zeggen? Ik heb het willen betalen, maar de beta ling is geweigerd. De beste oplossing lijkt spreker de hoofd leidsters enige suggesties te doen over de wijze van inning. - Eventueel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 208