- 27 september 1957.- 105 Eventueel kan een circulaire worden opgesteld, die de hoofd leidsters aan de ouders kunnen geven en waarin wordt ge wezen op het gevaar van het de kinderen zo maar geld mee geven. Het betreft hier echter een samenwerking tussen ou ders en hoofdleidster, waar het gemeentebestuur verder bui ten moet blijven. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat het hier een bepaalde service aa.n de ouders betreft. Wanneer zij het schoolgeld bij de ontvanger zouden moeten voldoen, zouden- zij het namelijk nooit in tien maandelijkse termijnen kun nen betalen. Daarom gelooft spreekster, dat wanneer men dit de ouders zeer nadrukkelijk uiteenzet, deze er aan zullen medewerken, dat het geld niet ter sprake zal komen in de verhouding kind-leidster. De VOORZITTER gelooft, dat iedere schoolleidster deze taak in de betrekkelijk knusse sfeer van een kleuterschool zal kunnen vervullen, zeker wanneer er enige richtlijnen door het college worden gegeven» Vele ouders zullen het schoolgeld gireren. Andere ouders hebben geen giro, maar halen wellicht de kinderen af, zodat zij dan het school geld meteen kunnen voldoen. Deze aangelegenheid kan dus op een eenvoudige wijze worden opgelost, zeker wanneer de aandacht er op wordt gevestigd. De heer VAD WELY verkeerde aanvankelijk in de veron derstelling, dat de hoofdleidsters ook de nalatige beta lers moesten aanschrijven. Nadat hem is gebleken, dat de leidsters alleen het geld hebben te innen en de adressen van nalatige betalers aan de gemeenteontvanger hebben op te geven, kan hij zich volledig met het voorstel vereni gen, want dan wordt er niet een te grote last op de schouders van de hoofdleidsters gelegd. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 149. Voorstel ter zake van advies in verband met een voorge nomen herziening van de jaarwedden van de gemeentesecre taris en de gemeenteontvanger (IV-1056). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen» 150. Voorstel tot 5 aWijziging van de bezoldigingsverordening 1954 in ver band met de richtlijnen gegeven in de circulaire van de minister van binnenlandse zaken, c.a. d.d, 15 juni 1957, nr. U 26571 (IV-1058/4811 De VOORZITTER zegt, dat in het preadvies op de eerste pagina achter ::e. de keuringsveeartsnog moet worden inge voegd s f, de directeur van het gasbedrijf. De heer PIEREN merkt op, dat er over het feit, dat de salarissen van het hogere personeel wel en die van het lager bezoldigde personeel niet worden verhoogd, in den lande veel te doen is geweest. Het heeft geen zin de hier bij spelende verschilpunten thans allemaal aan de orde te stellen5 dit behoort waarschijnlijk meer tot het gebied van de diverse vakbonden. Spreker dringt er op aan dit voorstel terug te nemen en in de volgende raadsvergadering een nader voorstel ter tafel te brengen, waarin de ziens wijze van het college over het optrekken van de salarissen van het lagere en middelbare personeel wordt uiteengezet, aangezien onder laatstgenoemde salarissen misstanden bestaan. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 210