- 27 september 1957 - 109. clat iemand die twee-derde van de tegenwoordige looptijd lieeft afgelegd, op het maximum zal komen te staan. Daar is dus op het ogenblik overleg over gaande. De heer VIN AEDELs Dan lijkt het mij in het belang van de lagere ambtenaren thans het voorstel van burgemees ter en wethouders te aanvaarden. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of zij het goed heeft be grepen, dat wanneer de regering niet komt met een voor stel tot verbetering van de positie van het lagere perso neel, de raad bij de begroting voorstellen van het colle ge kan verwachten om de positie van het lagere personeel te verbeteren door het in andere rangen te plaatsen. Of men dit devaluatie van rangen of verhoging van lonen noemt, interesseert haar niet 5 als de mensen maar wat meer in handen krijgen! De wethouder VAD ZADELHOEE zegt, dat de begroting prak tisch gereed is. Ten aanzien van de lonen der arbeiders is de laatste tijd het systeem van verhoging in rang al tame lijk veel toegepast. In de toongroepen I en II komt te Soest praktisch niemand meer voor. Begin januari heeft nog een uitbreiding van de salarisverordening plaatsgehad door het invoeren van de functie wegwerker eerste klas, chauf feur-monteur eerste klas enz. Spreker weet niet, of het mogelijk zal zijn vóór de begroting al iets te doen voor het lagere personeel. Men moet realist wezen en afwachten, of er uit het conflict tussen de vakorganisaties en de re gering iets te voorschijn komt. Wanneer de zaak echter absoluut vastloopt en er niets gebeurt, is het de taak van de raad zeer nauwlettend na te gaan, of er voor het lager bezoldigde personeel wat is te doen. De heer VAH WELY hoopt, dat men uit zijn woorden niet opmaakt, dat hij tegen deze salarisverhoging zal stemmen. Hij protesteert alleen tegen het verbreken van de verhou ding tussen het hogere personeel en de rest van het ambte narenkorpsZoals de heer Van Zadelhoff heeft betoogd, zal het aannemen van dit voorstel een s timulans zijn om te komen tot verbetering van de salaris positie van de rest van het personeel. En dan kan spreker zich natuurlijk met de voordracht verenigen. De heer PIERDE kan zich niet met het betoog van de heer Van Zadelhoff verenigen. Hoog of laag, iedere ambtenaar be hoort tot het ambtenarenkorps. Voor de lagere ambtenaren is het een strijd om het leven geweest er iets bij te krij gen, terwijl de hogere ambtenaren de verbetering, spreker zou haast zeggen.0 in de schoot krijgen geworpen. Persoon lijk moet spreker nog zien, in hoeverre uit het op het ogenblik bestaande conflict een oplossing te voorschijn komt. In verband met de troonrede, waarin staat dat waar schijnlijk geen verdere loonronden zullen plaatsvinden - al staat dat hier wel enigszins buiten - is spreker zeer sceptisch in deze gestemd. Wat betreft de door de wethouder voorgestelde tactiek van de devaluatie van de rangen, vraagt hij zich af in hoeverre gedeputeerde staten daarmede akkoord zullen gaan. Hij blijft tegen deze voor dracht en handhaaft zijn voorstel die terug te nemen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 218