- 27 september 13 57 - 110. De wethouder VAD ZADELHOFF ziet geen enkele reden dit voor stel aan te houden. Het zal niet mogelijk zijn vo'dr de volgende vergadering meer licht omtrent deze materie te verkrijgen. Hierop brengt de voorzitter het voorstel van burgemeester en wethouders in stemming, waarna dit wordt aangenomen met 15 q tegen 3 stemmen. Voor hebben gestemd de leden." De Haan, Versteijne, Zoete- achasisma, Oranje, mevrouw Landweer-de Visser, Brouwer, Van den Arend, Butzelaar, Van Andel, Van Wely, Van ZadelhoffGrift'en Toevoeging Dorresteijn. goedgekeurd. Tegen hebben gestemd de leden; Hilhorst, mevrouw Polet- Musler en Pi er en b. wijziging van de rangindeling der bezoldigingsverordening 1954 (IV-481 4) 151Voorstel tot wijziging van de instructie voor de keuringsvee arts der gemeente Soest (IV-1057-4810 152. Voorstel tot wijziging van de kindertoelageverordening (IV- 1046-4806). 153. Voorstel tot deelneming in het waarborginstituut voor de tuin bouw in de provincie Utrecht (IV-1048). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig de volgnummers 150a tot en met 153 besloten. 154. Voorstel tot wijziging van het interieur van de raadzaal IAD-1061 Mevrouw POLET-Musler vraagt, of ten aanzien van de tafel van burgemeester en wethouders rekening is gehouden met een eventuele vierde wethouder. Voorts vraagt zij wat er met de pilaren achter de tafel van burgemeester en wethouders zal gebeuren. Zij heeft de in druk, dat die op'de tekening wel staan, terwijl zij in het voorstel zijn weggelaten. De VOORZITTER zegt, dat het bij handhaving van de huidige tafel waarschijnlijk mogelijk zal zijn er met vier wethouders aan te zitten. Mocht dit niet het geval zijn, terwijl er toch vier wethoudersplaatsen nodig zouden zijn, dan Z£ll G X1 G G XL cÜQ'to dere tafel moeten komen. Gezien de ruimte, die de schouw met pilaren inneemt, is de huidige toestand niet te handhaven. Het middenstuk, dat een historische waarde heeft, zal echter worden behouden. Het kan ingelijst aan de muur worden gehangen. Een andere mogelijk heid is de voorkant van de schouw te handhaven zonder de zij stukken, zodat de gehele zaak naar achteren wordt geplaatst. Daarmede zal een proef worden genomen. Y/anneer die niet vol doet, moet de gehele schouw weg en zal het middenstuk inge lijst worden opgehangen. De heer VAR AïïDEL stelt voor de huidige lijst in ieder geval te handhaven en niet een nieuwe lijst te maken, die weer extra kosten met zich zal meebrengen. De VOORZITTER zegt, dat deze zaak met zorg zal worden bekeken De heer VAR Y/E1Y verzoekt te thans rode letters ook van goud te maken. Hu zijn ze namelijk niet te lezen. De heer ZOETELIEF sluit zich aan bij de aandrang van de heer Van Andel de huidige lijst te handhaven. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 155. Voorstel tot wijziging van de statuten van de "Stichting Openluchttheater Soest" (lAD-1052). 156, Voorstel tot verkoop van grond; a, gelegen nabij de Generaal Winkelmanstraat te Soesterberg aan de P.T.T. (1-4801). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonde; - hoofdelijke -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 220