27 s e ptember 1957. 111 hoofdelijke stemming aangenomen. b. gelegen aan de Dorresteinweg aan de N.V. Ceramiek van Breugel De VOORZITTER deelt mededat dit voorstel inhoudt het aan de N.V. Ceramiek van Breugel te Soest verkopen met de bestemming van industrieterrein een gedeelte van 7362 m2 grond van het perceel sectie G-, nr.4400, gelegen aan de Dorresteinweg voor de prijs van 40.491en voorts dit te doen onder de bijzondere verplichting bin nen drie jaar na het passeren van de akte van overdracht op de gekochte grond een fabriek te bouwen of te doen bou wen. De wethouder VAN ZADELHOF!' zegt, dat in de volgende vergadering een voorstel tot grondverkoop aan deze firma aan de orde zal komen. Lat betreft het overgebleven stuk ter breedte van 40 m. Over de wijze van betaling vinden nog onderhandelingen plaats. Wanneer deze verkoop door gaat, is de gemeente hier alle grond kwijt. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomenen aan burgemeester en wethouders mach tiging gegeven tot formulering van het besluit. 157. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 26 april 1957? afd.I, nr.4499, strekkende tot verlening van een zakelijk recht aan de N.V. p.U.E.Li, ten behoeve van een transformatorhuisje nabij de Schaepmanstraat (1-4800). De VOORZITTER deelt mede, dat in regel 5 en 6 van het ontwerp-besluit tussen "Provinciale" en "Electriciteits Maatschappij" moet worden ingevoegd; Utrechtse. Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke s t emmin g aan gen omen 158. Voorstel tot wijziging van de begroting 1957 i.v.m. 42e en 43e begrotingswijziging (IV-1049). 159. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de aanschaffing van een nieuwe huistelefooninstallatie voor het gemeentehuis (IV-1051). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 160. Voorstel tot het verlenen van subsidie in verband met de plaatsing van gehandicapten op streekwerkplaatsen (III- 1050) De VOORZITTER deelt mede, dat dit voorstel wordt aan gehouden, daar het preadvies erg summier is. In de volgen de raadsvergadering zal de raad een uitvoeriger nota worden overgelegd. 161Voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van het aanbrengen van veranderingen in het thans bestaande gashouderverwarmingssysteem (1-1059) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen, 162. Voorstel tot wijziging van de voorwaarden inzake verhuur van de sportvelden aan de Bosstraat aan de voetbalvereni ging S.E.C. (1-1060). De heer VAN WELY vraagt', of S.E.C. met deze huurover eenkomst akkoord gaat. De wethouder VAN ZADELEOEF zegt, dat de vereniging hier volledig mede akkoord gaat. De moeilijkheden, waarop de heer Van Wely indertijd doelde, zijn ook uit de weg geruimd Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen - 163. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 222