27 september 1957 - 113 De heer C LEMENS meent, dat de fracties al hebben uitge sproken, of' zij voor of tegen een premielening zijn. Mevrouw LANDWEER-de Visser is eveneens van oordeel; dat deze zaak niet urgent is. Het is beter te wachten tot de tijd, dat de gemeente wel een premielening kan sluiten. Mevrouw POLET-Musler vindt het moeilijk thans over dit punt te praten. Haar mederaadsleden hebben daar kennelijk niet allen even veel zin in. Dit lijkt haar niet de juiste sfeer om tot een behoorlijke discussie te komen. Spreekster is een van degenen geweest, die indertijd sterk hebben aangedrongen op een klaar en duidelijk beeld over deze aangelegenheid, omdat hierover een conflict be staat, dat ondergronds heeft doorgewoekerd. Bij een pre- mielening gaat het om een zo groot bedrag, dat Soest al leen die nooit kan afsluiten. Br is eens contact gezocht met een gemeente, die niet voor een premielening voelde. Wanneer contact was gezocht met een gemeente, die er wel voor voelde gemeenschappelijk een premielening op de markt te brengen, was het misschien gelukt. Toen de mogelijkheid daartoe aanwezig was, is dit echter verzuimd, omdat het ooilege er van is uitgegaan, dat men daar in Soest toch niet voor voelde, en wel op principiële gronden. Dit heeft steeds in de financiële commissie gespeeld. Nu de voorzitter de premie lening thans aan de orde stelt, is spreekster dubbel verheugd, dat de heer Van Andel er vanavond weer is. De heer Van Andel heeft in de financiële commissie er steeds op aangedrongen het met een premie lening te proberen. Dit is altijd weggewerkt, omdat het college op principiële gronden niets voor een premielening voelde. Spreekster heeft daarom niet zozeer de behoefte hier haar eigen mening te spuien. Die is voldoende bekend. De P.v.d.A.-fractie zou aan het afsluiten van een premie lening van harte medewerken. Spreekster had liever gezien, dat het college een principieel standpunt naar voren had gebracht. Dan had daarover kunnen worden gesproken. Zoals de voorzitter het thans stelt, draait hij de zaak echter om. Dat was niet de bedoeling. De heer VAN ANDE1 zegt, dat acht maanden geleden de indruk is gewekt, dat er bij de raad geen eenstemmigheid bestaat over het uitschrijven van een premielening. Er is echter nooit openlijk verschil van mening geweest. Het lijkt spreker beter thans niet over deze zaak te discus siëren. Wanneer er een voorstel tot een premielening wordt gedaan, komt de discussie vanzelf. De heer SCHAAESMAs Onzerzijds wil ik opmerken, dat men om principiële redenen niet moet overgaan tot een premie- lening. Alles wat de dobbelzucht bevordert, moet worden tegengegaan. Mijn standpunt is daarom nog altijds geen premielening De heer ORANJE doet het genoegen, dat de voorzitter thans zijn belofte inlost en de raad de gelegenheid geeft over de premielening te discussiëren. Hij zou het nog meer gewaardeerd hebben, wanneer de voorzitter deze aan gelegenheid eerder aan de orde had gesteld en dit als een punt op de agendo. had geplaatst. Thans is de zaak inderdaad niet actueel meer. Na de uitspraak van de heer Schaafsma is deze discussie toch op het principiële vlak gekomen. De raad weet nu, hoe de fractie van de heer Schaafsma over een premie lening - denkt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 226