- 27 s e ptemb er 19 5 7 - 1 15. nota kunnen uitbrengen over de vraagwat de gemeente met het daardoor verkregen geld wel en niet kan doen? Voorts vraagt sprekerhoe het staat met de financiën. Het college staat dichter bij deze zaak en heeft daarin wellicht een beter inzicht dan de raadsleden. De VOORZITTER zegt - wat de eerste vraag betreft - dat er geen enkel bezwaar tegen is de raad door middel van een korte nota in te lichten. Wat de tweede vraag betreft zegt spreker, dat het col lege ook niet meer weet dan men in de krant heeft kunnen lezen De heer ORANJE merkt op, dat de raad elke vergadering kredieten voteert. Spreker mist echter bij herhaling het inzicht in de vraag, of de daarvoor benodigde financiën wel aanwezig zijn. De VOORZITTERS Wij zullen proberen u hierover een zo duidelijk mogelijke nota te geven. Mevrouw LA.EDWEER.-de Visser vraagt, hoe het staat met het gesprek met de P.U.E.M. over het rooien van bomen. In diverse lanen zijn de bomen aan de ene kant gekapt, ter wijl ze er aan de andere kant in verband met de elektri citeitsdraden nog staan. Dit is een lelijk gezicht en een dwaze situatie. De VOORZITTER zegt, dat de moeilijkheid is, dat de draden zo dicht langs de bomen lopen, dat deze vrijwel niet kunnen worden gerooid zonder de draden te beschadi gen. Het college heeft de P.U.E.M. gevraagd de draden om te leggen, zodat de huizen toch stroom hebben en de bomen kunnen worden gekapt. De P.U.E.M. voelde daar niet voor, omdat het te kostbaar en te omslachtig was, terwijl bo vendien de stroomvoorziening er door in gevaar zou komen. De P.U.E.M. heeft echter toegezegd orn, spreker meent de Wilhelminalaan en Van Straelenlaan te verkabelen, waardoor het probleem wordt opgelost voor die lanen. Verder wil de P.U.E.M, niet gaan» Het rooien van de bomen in de andere lanen is door de bovengrondse elektriciteitsleiding echter een zeer moeilijk en kostbaar werk. Mevrouw LANDWEER-de Visser s Gebeurt dat kostbare werk dan niet? De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat de bomen zoveel mogelijk weggaan. Gemeentewerken heeft de P.U.E.M. verzocht laansgewijze de stroom af te sluiten. Daaraan heeft de P.U.E.M. niet willen medewerken. Later is er een verzoek van het ooilege uitgegaan, waarna de P.U.E.M. meer bereid heid tot medewerking heeft getoond. De heer VAN ANDEL vraagt, of het de bedoeling is in de Anna Paulownalaan in het voorjaar kleine bomen, zoals meidoorns, te plaatsen. De wethouder VAN ZADELHOEE zegt, dat de adviseur voor de plantsoenen wel een nieuwe beplanting aan zal geven. Hij is echter reeds geruime tijd ziek. De heer VAN AITDEL; Het is dus wel de bedoeling deze laan opnieuw te beplanten? De wethouder VAN .ZADELHOEE; Inderdaad. De heer BUTZELAAR vraagt, hoe het staat met de ver lichting van de Peter v.d. Breemerweg. Drie agrariërs wer ken daar nog met petroleum. De spoorwegen, die ter plaatse tegelijk knipperlichten willen aanbrengen, willen evenals de betrokkenen aan het doortrekken van het elektriciteits- - net -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 230