- 27 september 1957 - 116. net bijdragen. De wethouder VAN ZADELHOEE zegt, dat het college oorspron kelijk had gedacht drie lichtpunten aan te brengen. Uit de opgave van de P.U.E.M. blijkt, dat het eigenlijk geen rol speelt of men drie of tien lichtpunten aanbrengt. De aanleg- kosten zijn 6,500,-- ineens of vijf jaar achtereen 1.400,-- De kosten per lantaarn komen op 27,-- 28,--. Het verkeer op de Peter v.d. Breemerweg neemt naar de politie mededeelt toe. Er was de politie evenwel niets bekend van a anranding en De commissie van openbare werken, waarin deze aangelegen heid is behandeld, stelde zich op het standpunt, dat door een betere verlichting het verkeer op deze weg nog meer zou toe nemen. Dit houdt in, dat er een beveiliging bij de spoorweg overgang moet komen. Daarom heeft de commissie het college verzocht met de Nederlandsohe Spoorwegen hieromtrent in over leg te treden. Wanneer de bereidheid van de Nederlandsohe Spoorwegen er is, de niet spreker, dat de raad een voorstel zal krijgen tot uitbreiding van de verlichting van de Peter v.d, Breemerweg De heer HILHORSTs En wanneer de Nederlandsohe Spoorwegen niet bereid zijn tot medewerking? De wethouder VAN ZADELHOEEs Wij hebben langs een andere weg gehoord, dat zij dit wel zijn. De heer HILHORST? Ook de agrariërs moeten aan deze uit breiding van het lichtnet meebetalen. Daar voel ik niet voor. De heer BUTZELAARs Het schijnt allemaal akkoord te zijn. De heer VAN WE'LY brengt een woord van dank aan de wethou der van publieke werken voor het feit, dat de Oranjelaan en de Nassaulaan van een beter trottoir zijn voorzien. Ook de toe stand van de trottoirs in de Prins Bernhardlaan is zeer slecht. Indertijd is toegezegd, dat daar verbetering in zou worden gebracht. Maar daar is het bij gebleven. Voorts vraagt spreker, of al een brief is binnengekomen, waarin de familie Spijker mededeelt het pand aan de Van Weede- straat te willen verkopen tegen de door de gemeente geboden prijs» Wanneer dit niet het geval is, kan er dan een brief uitgaan van het gemeentebestuur naar de gemachtigde van de familie Spijker, waarin wordt gezegd, dat deze het raadslid Van Wely heeft medegedeeld het pand gaarne aan de gemeente te willen verkopen? De toestand ter plaatse is op het ogenblik zeer gevaarlijk. Er is al een ongeluk gebeurd. De VOORZITTER merkt op, dat het college niets bekend is van een brief van de familie Spijker. Geruime tijd geleden hebben burgemeester en wethouders aan deze familie geschreven, dat de heer Van Wely bij herhaling heeft medegedeeld, dat een brief moest zijn ingekomen. Burgemeester en wethouders hebben de familie in hun brief gevraagd, of dit inderdaad zo is. Zij hebben echter nooit een antwoord gekregen. De enige mogelijk heid is, dat hier een persoonsverwisseling heeft plaatsge vonden ten aanzien van de gemachtigde. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat de verbetering van de trottoirs in de Oranjelaan en Nassaulaan op de begroting stond De trottoirs in de Prins Bernhardlaan zijn inderdaad nog niet geteerd. Het teren van wegen is echter nog niet afgelopen. Wegens de slechte weersomstandigheden moest de desbetreffende firma ermede ophouden. Zodra de mogelijkheid er is, zal het - werk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 232