- 27 september 1957.- 117. werkw orden voortgezet. Doordat er wat geld over is ge houden, zal behalve het normale teren van wegen aan de des betreffende firma ook worden opgedragen het wegdek van het Oude Grachtje, van de Korteweg en van het gedeelte van de Soes ter Eng tussen Julianalaan en Talmalaan op te knappen. Mevrouw POLET-Musler heeft meermalen de klacht gehoord, dat het gemeentebestuur wat betreft :,Rus tenburg:; zou tegen werken. Zou het burgemeester en wethouders niet mogelijk zijn een nota uit te brengen, waarin het gehele verloop van de bes-prekingen met ^Rustenburg" wordt uiteengezet? De raadsleden zijn dan meer gedocumenteerd, wanneer hen klachten voor de voeten worden geworpen. De wethouder DE HAAI! zegt, dat dit een kwestie is met vela spinraggen. Afgezien van een :!woud van misverstanden:i spelen hierbij ook vervelende dingen een rol, waardoor illusies zijn gewekt, die uiteindelijk niet kunnen worden gehonoreerd. Spreker gelooft, dat het inderdaad juist zou zijn in een zo objectief mogelijke nota, waarin men zich houdt aan de feitelijkheden, opheldering van zaken te geven. De wethouder YAïT ZADELHOF? zegt, dat het bestuur van de vereniging met een concreet plan bij hem is gekomen, welk plan hij heeft moeten afraden. Hij heeft het bestuur aan geraden zich in verbinding te stellen met de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, die het over de financiële kant van de zaak een beter inzicht kan geven. Y/at het bejaardenpro bleem betreft, heeft spreker het bestuur aangeraden zich in verbinding te stellen met de deskundige, die ook voor de raad een uiteenzetting over het bejaardenvraagstuk heeft gegeven, Beide suggesties zijn opgevolgd. De deskundige inzake het bejaardenprobleem zal zowel voor het bestuur als voor de gehele vereniging het bejaardenprobleem behandelen, waardoor alle leden een beter inzicht krijgen. Inderdaad zijn hier vele misverstanden en veel onkunde in het spel. Op het ogenblik is men echter tot betere con tacten gekomen. Dit punt zal in de volgende vergadering van de commissie voor het grondbedrijf ook ter sprake komen. De heer PIEREN herinnert er aan, dat de P.v.d.A.-frac tie lange tijd geleden inzake de wijkraad voor Soesterberg een brief aan het college heeft gezonden. Hoe staat het hier nu mede? Bij de begroting heeft de voorzitter medegedeeld, dat de militaire ontspanningszaal waarschijnlijk door de Soes- terbergse verenigingen zou kunnen worden gebruikt. Hoe staat het met de onderhandelingen met het ministerie van oorlog hierover? De VOORZITTER zegt, dat de heer Pieren over de wijkraad indertijd een nota heeft ontvangen. Spreker meent, dat deze zaak was afgedaan. De lieer PIEREN." Ik zou nog nadere gegevenskrijgen De VOORZITTER heeft de hoop, dat het met de militaire ontspanningszaal toch nog wel in orde komt. De kwestie heeft een hele tijd gestagneerd. De inspecteur van de domeinen moet de huur vaststellen. Wanneer deze echter de commerciële huur berekent - dus Biet inbegrip van afschrijving enz. - dan wordt het gebouw natuurlijk onbetaalbaar. Daar wordt op het ogenblik over gesproken. Sr wordt gekeken of het niet mogelijk is een huur te berekenen, waarin niet alle kosten voor het gebouw zijn verwerkt. Er vindt de laatste tijd enige voortgang in deze plaats. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 234