VWW - 27 september 1957 - 118. De heer CLEMENSi Is het de heer Pieren bekend, dat een vereniging wel eens tevergeefs bij de militaire autoriteiten heeft aangeklopt om het gebruik van de zaal? De heer PIEREN.0 Neen. De VOORZITTER merkt op, dat het ministerie van oorlog vanzelfsprekend niet met iedere vereniging in onderhandeling kan treden over de verhuur van de zaal en het zich garant stellen voor eventuele schade e.d, Daarom heeft het ooilege voorgesteld, dat de gemeente de zaal huurt en zich aansprake lijk stelt en de zaal dan doorverhuurt aan de verenigingen. Op die basis wil het ministerie van oorlog de zaak wel oplos sen. Spreker hoopt, dat binnen korte tijd aan de raad een voorstel in deze kan worden gedaan, zodat de verenigingen deze winter nog iets aan de zaal kunnen hebben. De heer CLEMENS merkt op, dat er reeds uitvoeringen in de zaal plaatsvinden. Men moet waardering hebben voor het soepele optreden in deze van de desbetreffende autoriteiten. De VOORZITTER? Dit is te danken aan de bijzonder grote medewerking van de garnizoens- commandant De neer CLEMENSs Die medewerking verdient dan grote waar dering De VOORZITTER? Daar sluit ik mij gaarne bij aan! De heer GRIFT herinnert er aan bij de verkoop van grond aan de Laanstraat aan Sukkel te hebben verzocht een scheiding te maken. Thans is geschied hetgeen hij vreesde. Het pad is door de auto's geheel kapot gereden. Het is een verschrikke lijke modderpoel. Hij verzoekt thans zo spoedig mogelijk de anderhalve meter gemeentegrond af te zetten. Voorts vestigt spreker de aandacht op de toestand achter de gemeentewoningen aan de Laanstraat, Zeer diepe kuilen staan daar vol met water. Er staat al drie maanden een keet van gemeentewerken. Er wordt echter niets aan deze achterterreinen gedaan. Spreker dringt er op aan de zaak hier zo spoedig moge lijk op te knappen Sr is een verkeersgeleider gekomen bij de Koninginnelaan Deze staat verkeerstechnisch nogal ongelukkig. Bij het in draaien van de Nieuwstraat komen de auto's met de banden tegen het trottoir aan. Ten slotte vraagt spreker wanneer de Eikenlaan wordt afge maakt De wethouder VAN ZADELHOFF zal de eerste twee punten, die de heer Grift heeft genoemd nagaan. De toestand bij de ver keersgeleider zal hij persoonlijk in ogenschouw nemen. Met het stukje Eikenlaan voor de nieuwe woningen is ge meentewerken nog niet klaar. Op het ogenblik is men bezig met de Nassaulaan, die tevens wordt verbreed in verband met het in de toekomst doortrekken naar de Van Y/eedestraat. Daar heeft men nog wel even werk mede., Hierop sluit de VOORZITTER, te 22 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Typ RvD v- Colli ^asd der gemeente Soest, gehouden op 6 november 1957. De seorectaris De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 236