22 oktober 1957 - 122. de problemen tracht op te lossen en niet dictatoriaal voorschrijft5 hoe het moet zijn. Indertijd is dit wel eens anders geweest met een lid, dat ten aanzien van iedere architect, die volgens zijn inzichten niet in staat was een huis te b ouwen, nogal veel het rode pot lood hanteerde. In het algemeen tracht de schoonheids commissie evenwel door overleg een oplossing te vinden. De heer VAD ANDEL gelooft, dat men thans afdwaalt van de suggestie van mevrouw Landweer. Hij heeft die als volgt begrepen; Zou het niet gewenst zijn eens een ander of anderen in de commissie op te nemen om daardoor ook andere stijlen een kans te geven? In alle plaatsen zijn moderne stijlen te zien, maar die zijn beslist niet overal in overeenstemming met hetgeen door de schoonheidscommissie te Soest wordt aangehouden als het beste. De vraag is aan de orde? Is het gewenst zich te houden aan de stijl van de thans zittende schoonheids commissie of moet men ook de andere richtingen hier een kans geven? De wethouder VAN ZADELHOPE wijst er de heer Van Andel op, dat de schoonheidscommissie niet uitgaat van een bepaalde stijl, waaraan zij ieder ontwerp toetst. Zij bekijkt alleen, of iets een gaaf geheel vormt. Hetgeen de heer Van Andel wil, betekent het gevaar, waarop de heer Hilhorst terecht heeft gewezen, namelijk dat de leden van de schoonheidscommissie met het rode potlood gaan werken om een ontwerp te veranderen in de stijl, die zij toevallig aanhangen. De leden van de schoonheidscommissie maken zich ten aanzien van het welstandstoezicht los van de stijl, die zij zelf privé aanhangen. De VOORZITTER wijst er op, dat de schoonheidscom missie passief is. Zij schept geen architectuur. Iedere persoonlijke uiting van bouwkunde benadert zij met eer bied. Men kent in deze tijd geen eenheid van stijl. Er bestaat een enorme verscheurdheid en verwarring op het gebied van de stijl. Daardoor wordt het werk van de schoonheidscommissie veel moeilijker. Daarom beperkt zij zich tot het beoordelen, of in een ontwerp, dat natuurlijk het eigen stempel van de architect kan dragen, niet wordt gezondigd tegen algemeen aanvaarde esthe tische normen en architectonische principes. Hierop wordt met algemene (18) stemmen benoemd de heer H.van putten. De VOORZITTER dankt de heren Pieren en Brouwer voor de in het stembureau verrichte werkzaamheden. 177. Voorstel tot wijziging van het besluit betreffende het opnemen van gelden in rekening-courant bij de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten (IV-1067). 178. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van de hinder- wetverordening aan de firma H.van Asch en Zonen (1-1069) 179. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art.72 L.-o.wet voor de aanschaffing van leermiddelen en zitplaatsen ten behoeve van de R.K. u.1o,-school (1-1072) 180. Voorstel tot aankoop van grond? a. gelegen aan de Noorderweg van mevr.M.J.Hartman- Koelen (1-4869)j - b. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 244