- 22 oktober 1957 - 123. b. gelegen aan de Kerklaan te Soesterberg van L.A.M. Houbaer (1-4882); c. gelegen aan en nabij de Nassaulaan van de erven Hoonhoud te 1 s-G-ravenhage (1-4881 d. gelegen aan de Bosstraat en aan de Nieuweweg van de N.V. Exploitatie- en Bouwmaatschappij E.B.M. te Arnhem (i- 4884) e. gelegen aan de Beukenlaan van mevrW.Oosterveen-Wielenga 1-4883) 181. Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht aan de N.V. P.Ü.E.M. (1-4869). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 177 t/m 181 besloten. 182. Voorstel tot het verlenen van een extra subsidie aan de Soester Muziekvereniging "Patiëntia Vincit Omnia" voor het aankopen van muziekinstrumenten (lV-1074). Be heer CLEMENS zegt vanzelfsprekend voor dit voorstel te zijn, hoewel het hem frappeert, dat de houding van B&W in deze blijkbaar veranderd is of de financiële vooruitzich ten van de gemeente veel beter zijn geworden, vergeleken bij de toestand van een jaar geleden, toen de harmonie van Soes terberg geen subsidie, maar een voorschot vroeg. Toen was het de gemeente financieel niet mogelijk een voorschot te geven en het frappeert spreker, dat de gemeente thans wel subsidie kan geven, die niét terugkomt. Be VOORZITTER herinnert er aan, dat het het vorige jaar niet om muziekinstrumenten ging, maar om uniformen. Muziek instrumenten heeft een muziekvereniging volstrekt nodig, maar zij kan zeer goed aan haar doel beantwoorden zonder over uniformen te beschikken. Baarom gaat de door de heer Clemens gemaakte opmerking niet op. Nu zou het.gevaar kunnen dreigen, dat er spoedig een verzoek komt om subsidie voor het aanschaffen van een bombardon voor Soesterberg. Bij de thans aan de orde zijnde aanvrage gaat het echter om een instrument dat vijftig jaar oud is, dat plotseling uitvalt en onherstelbaar is, terwijl de aanvragende vereniging in het buitenland enige concerten geeft waarvoor dit instrument onmisbaar is. Het is voor de gemeente niet mogelijk iedere keer dat bij een vereniging een instrument uitvalt bij te springen, maar hier is een speciale reden om dit wel te doen. Men kan dit echter niet vergelijken met het geven van subsidie voor het aanschaffen van uniformen. "Patiëntia Vincit Omnia" heeft zich enige jaren geleden in uniform gestoken zonder dat de gemeente daaraan heeft bijgedragen. Be heer CLEMENS meent, dat deze vereniging daarom ook nooit heeft gevraagd. Be VOORZITTER neemt aan, dat de vereniging dit heeft na gelaten, omdat zij van te voren wel wist, dat zij voor het aanschaffen van uniformen geen subsidie zou krijgen. Be heer CLEMENS wijst er op, dat een muziekvereniging bezwaarlijk in burgerkleding naar een concours kan gaan. ïïni form geeft cachet en weegt daarom voor een muziekvereniging evenzeer als de instrumenten. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 183. Voorstel tot verhuur vans a. een perceel grond gelegen nabij de Nachtegaalweg aan de speeltuinvereniging "'t Hart" (1-4871). - Bit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 246