- 22 oktober 1 957 - 124. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. b. een perceel weiland gelegen nabij de Hemweg met de be stemming van ijsbaan gedurende de winterseizoenen van 1957/1962 aan de Soester ijsvereniging Peter's Baarn (1-4877) Pe VOORZITTER deelt mede,, dat de commissie grondbe drijf en uitbreidingsplan zich. met het ontwerp-besluit verenigt, mits in bepaling 7 worden geschrapt de woorden "met een minimum capaciteit van 15 m3 per uur"zulks overeenkomstig het advies van de directeur van gemeente werken. Spreker deelt mede, dat deze schrapping door het college wordt overgenomen. Het dienovereenkomstig gewijzigde voorstel wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 183. c. een perceel grond gelegen aan de Kostverlorenweg aan H.C.van den Berg (1-4878). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 184. Voorstel tot verkoop vans a. grond gelegen aan de Foekenlaan aan mevrouw C.M. Soodt-Zeilstra (1-4877). De VOORZITTER deelt mede, dat de financiële commis sie zich met het ontwerp besluit verenigt, doch de vraag stelt of een boetebepaling bij niet-bebouwing nog dient te worden opgenomen. De commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan advi seert in het ontwerp-besluit de bepaling op te nemen, dat op de te verkopen grond binnen twee jaar na het passeren van de definitieve akte en onder architectuur een woning moet worden gebouwd, zulks op straffe van een boete van 14.800, Spreker deelt mede, dat deze bepalingen altijd in de contracten worden opgenomen en dat B&W daarmede akkoord gaan. De heer ORANJE vraagt of de voorwaarde "onder archi tectuur" er altijd bij staat. De VOORZITTER? Ja, de laatste jaren wel. Het overeenkomstig de opmerking der commissie grond bedrijf en uitbreidingsplan aangevulde voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. b. grond gelegen aan de Poekenlaan aan J.Tjerks (i- 4873). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. c. grond gelegen aan de Plasweg aan A.K.M.van der Leen (1-4872). Ten aanzien van dit voorstel gelden de bij punt 184a door de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan gemaakte opmerkingen, met dien verstande dat een boete wordt gesteld van 8.000, De wethouder VAN ZADELHOHP vindt het overdreven aan de verkoop van een stukje grond aan de Plasweg de eis "onder architectuur" te verbinden. De heer ORANJE komt het niet juist voor onderscheid te maken. Hij vraagt zich af of de gemeente in de - schoonheidscommissie -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 248