- 22 oktober 1957 - 125. schoonheidscommissie niet voldoende waarborg heeft, dat er op esthetische wijze zal worden gebouwd. Anders zou de raad moeten vastleggen, voor welke categorieën de eis "onder architectuur" wel geldt en voor welke categorieën nie t De wethouder VAN ZADELHOF!1 acht deze eis alleen nodig voor de categorieën VII en VIII van het uitbreidingsplan. De dienst bouw- en woningtoezicht kan er, zonder te worden uitgebreid, geen toezicht op houden, of de eisen van de architect worden nagekomen, maar wanneer onder architectuur wordt gebouwd, ziet de architect er zelf op toe, hetgeen voor Vredehof e.d. zeker gewenst is, maar voor andere categorieën niet noodzakelijk. De heer ORANJE meent, dat iemand die grond kan kopen en een architect opdracht kan geven, zelf wel kan beoorde len, of toezicht van de architect al dan niet noodzakelijk is. Hij wil in deze de principaal vrij laten. Hij acht het minder juist dat de gemeente, omdat zij de grond verkoopt, eisen stelt betreffende toezicht door de architect. Iets anders zou het zijn, indien het een algemene maatregel ware. De wethouder VAN ZADELHOFF acht het van belang aan de huizen op bepaalde terreinen hoge eisen te stellen, zowel in het belang van de omliggende huizen als van de gemeente als eigenaresse van de grond. Moeilijkheden hebben zich nooit voorgedaanjiedereen is bereid geweest onder architec tuur te bouwen. Maar zou grond in handen komen van een eigenbouwer, dan zou deze van een architect een prent kun nen vragen en kunnen bouwen zonder dat er verder een archi tect aan te pas komt. De heer ORANJE is er thans van overtuigd, dat het voor bepaalde gronden wenselijk is de bepaling "onder architec tuur" op te nemen, eb ar zou dan door de raad vastgelegd willen zien, voor welke categorieën gronden deze bepaling dan altijd zal gelden en voor welke categorieën niet. De VOORZITTER zegt toe, dat B&W een nota zullen opstellen, waarin vermeld worden de gronden, waarbij B&W voornemens zijn aan de raad voor te stellen in de verkoopvoor waarden de bepaling "onder architectuur" op te nemen. De raad kan dan in ieder geval afzonderlijk beslissen of hij ermede akkoord gaat. Het zal dus zijn een nota, waarin het beleid van het college ten aanzien van te verkopen gronden wordt vastgelegd. Het is beter het niet te omschrijven in categorieën van bebouwing en het gaat alleen om gronden die eigendom van de gemeente zijn. Het onder volgnr.184c vermelde voorstel wordt in deze zin gewijzigd, dat daarin wordt opgenomen de bepaling, "dat op de te verkopen grond/binnen twee jaar na het passeren van de definitieve akte een woning moet worden gebouwd, zulks op straffe van een boote van 8.000,--", maar niet de woorden "en onder architectuur". Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. d. voorstel tot verkoop van grond gelegen aan de Foekenlaan aan JDonkersloot (1-4885) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 185. Voorstel tot oninbaarverklaring van posten over het dienst jaar 1957. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. - 186. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 250