- 22 oktober 1957 - 126. 186. Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend kre diet ten behoeve van de bouw en inrichting van een R.K. meisjesschool voor g.l.o. te Scestdijk (1-1077). De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie openbare werken adviseert de kosten van de riolering en die van de toegangsweg tot de school te bestrijden uit de gewone dienst van de begroting (post onderhoud van wegen) Het college neemt deze suggestie over. De heer VAN WELY dringt er op aan bij een volgende gelegenheid wel rekening te houden met de verschillende bijkomende kosten. Dat er met de kosten voor centrale verwarming in de raming geen rekening is gehouden, doet denken aan een aanstaande moeder, die een wieg koopt en vergeet er dekentjes bij te nemen. De wethouder DE HAAN wil de door de heer Van Welj gevraagde toezegging gaarne doen. De heer HILHORST gelooft niet, dat de zaak thans juist wordt gesteld. Er is hier zeer beslist een fout gemaakt. Het moet vanzelfsprekend zijn, dat bij de raming met de bijkomende kosten rekening wordt gehouden. De wethouder VAN DEN AREND merkt op, dat de heren Van Wely en Iiilhorst zich met hun woorden ruin of meer zelf veroordelen. Men maakt thans het college een verwijt. De aanvankelijke raming is echter door de raad goedge keurd. Ook de raad heeft toen niet opgemerkt, dat de kosten voor centrale verwarming niet in de raming waren verwerkt De heer HILHORST; Wilt u dat ons verwijten?! De wethouder VAN DEN AREND; Het krediet is door de raad goedgekeurd. De heer HILHORST; Inderdaad. Wanneer wij echter volledig moeten gaan twijfelen aan de voorbereiding van de voorstellen door het college en wanneer wij daarom de voorstellen van B&W volledig moeten uitrafelen om te zien, of zij niet iets hebben vergeten, dan is het wel heel erg met het college gesteld! De wethouder DE HAAN deelt mede, dat indertijd een misverstand is ontstaan door de term "bouwkosten"De afdeling onderwijs meende, dat daarin de kosten voor centrale verwarming waren begrepen, terwijl openbare werken daaronder alleen verstond de kosten voor de bouw zonder meer. Voortaan zal een betere en meer gedetail leerde groepering van cijfers plaats vinden, -waardoor dergelijke misverstanden worden voorkomen. Hierop wordt het gewijzigde voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 187. Voorstel tot het toekennen van gemeentelijke vergoe dingen over 1956 overeenkomstig de bepalingen van de Kleuteronderwijswet (1-1075) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 188. Voorstel tot het verlenen van subsidie in verband met de plaatsing van gehandicapten op streekwerkplaatsen III-1079 De VOORZITTER deelt mede, dat de meerderheid van de financiële commissie met dit voorstel akkoord gaat. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 252