- 22 oktober 1957 - 133. Behalve bij de door de heer Pieren aangehaalde gelegen heid heeft spreker meermalen aangedrongen op het meer bijeen roepen van de commissie voor sociale zaken,. Hij heeft nu echter gezien, dat dit totaal overbodig is. Of de commissie vergadert of niet, de werkplaats wordt toch opgeheven, want de commissie geeft slechts advies aan de raad. Is de werkplaats destijds ingevolge een raadsbesluit tot stand gekomen? Zo ja, dan vraagt spreker zich af, hoe het mogelijk is, dat de werkplaats geruisloos en dus zonder raadsbesluit is opgeheven. De raad verkeert thans in een dwangpositie. De raad is voorbijgegaan. B&W hebben de raad niet gekend in het op heffen van de werkplaats. Zij hebben daardoor de waardigheid van de raad tekort gedaan. Vooral gezien de voorgeschiedenis, die door de heer Oranje uitvoerig is uiteengezet, betwijfelt spreker, of de raad er goed aan zou doen zonder meer het thans gevraagde krediet goed te keuren. Hij begrijpt, dat daardoor de Soester werkplaats niet terugkeert. Wanneer de raad zijn stem aan dit voorstel onthoudt, zou dit echter een demonstratie kunnen zijn tegen de onjuiste gang van zaken. Spreker behoudt zich zijn stem voor. Mevrouw POLET-Musler wil een woord van protest laten horen tegen de wijze, waarop de raad door het college is be handeld. Het indertijd door het college ingediende voorstel tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling is inder daad zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen, omdat door het college als voorwaarde werd gesteld, dat de Soester werkplaats gehandhaafd zou blijven. Het is spreekster een raadsel hoe men, wanneer men op deze basis gaat onderhandelen, tot het thans bereikte resultaat kan komen. Hierover zal een correspondentie zijn gevoerd. Zij vraagt zich af, wie die heeft gevoerd. Evenals de in de vorige vergadering teruggenomen voor dracht is ook deze door de burgemeester ondertekend. Er is hier enige malen gesproken over de wethouder zus en de wet houder zo. Spreekster stelt echter zeer nadrukkelijk het gehele college verantwoordelijk voor de gang van zaken. Er is niet gehandeld zoals de raad heeft besloten. Er worden steeds instanties gesteld boven de raad. Men maneuvreert zich in een zodanige positie, dat men eenmaal op het hellen de vlak zit. Dan komt er de officiële opening van de streek- werplaats in Amersfoort. En daarbij weegt zelfs het figuur, dat het bestuur van de C.A.W.A. zou slaan wanneer de arbei ders van Soest daarbij niet aanwezig zouden zijn, zwaarder dan het feit, datmen de raad passeert. Toen had - al zat men op dat moment in de vakantietijd - de raad bijoen moeten worden geroepen en toen had het college in een uitvoerig schrijven aan de raad de kaarten op tafel moeten leggen en moeten zeggens Het is zo en zo gegaan; wij kunnen niet anders het spijt ons heel erg, maar wilt u met ons meegaan? Dan was de raad tijdig gekend in deze aangelegenheid en dan was er vrijwel geen geld voor deze post uitgegeven. Thans is het einde oktober; de nieuwe situatie bestaat al sinds september. Dit vindt spreekster geen stijl. Er is vaker een kredietover schrijding geweest. Toen heeft het college behoorlijk uitge legd, waarom men in een dwangpositie zat. De raad aanvaard de dat dan ook. Thans moet spreekster voorlopig zich haar stem voorbehouden. De heer VERSTEUHE sluit zich aan bij de woorden van - protest -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 266