- 22 oktober 1957 - 134. protest togen het opheffen van de Soester werkplaats. Staat de raad hier werkelijk voor een voldongen feit? Wanneer de raad over het opheffen van de werkplaats nog moet beslissen, zal hij tegen het onderhavige voor stel stemmen. Wanneer de raad echter in ieder geval voor een voldongen feit staat, dan zal hij er voor stemmen. Het hangt dus van het antwoord van de wethouder in deze af, of hij zijn stem aan dit voorstel zal geven. De heer VAN WELY wil als lid van de financiële commissie zijn stem motiveren. Hij neemt een ander stand punt in dan zijn fractiegenoot, de heer Oranje. Ook hij betreurt het zeer, dat de Soester werkplaats is opge heven. De raad staat hier echter voor een fait accompli. In de eerste alinea van hun voorstel schrijven B&W; "In uw vergadering van 29 september 1955 werd be sloten met de gemeente Amersfoort een gemeenschappelijke regeling aan te gaan om de plaatsing van lichamelijk en geestelijk gehandicapten op de werkplaatsen te Amers foort eventueel mogelijk te maken." Spreker kan zich voorstellen, dat de raad dit voorstel toen zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming heeft aangenomen, want men v/ist, dat Soest voor de geestelijk gehandicapten geen geschikte gelegenheid had, terwijl die gelegenheid er in Amersfoort wel was. Maar dit is toch geheel iets anders dan het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor het bouwen van twee scholen te Amersfoort, waar de Soester gehandicapten direct op zullen worden geplaatst. In de raadsvergadering van 30 januari 1 957 kwam aan de orde het verslag van het tweede halfjaar van 1956 van de Soester werkplaats. Uit dit verslag bleek, dat de werkplaats goed voldeed, goed liep en met winst werkte. In deze raadsvergadering heeft spreker gevraagds 1Zal de Soester werkplaats nadeel ondervinden van de te stichten streekwerkplaats te Amersfoort? 2. In welk opzicht zal Soest door de stichting van de streekwerk plaats te Amersfoort zijn zelfstandigheid verliezen? 3. Zal de Soester werkplaats zich moeten aansluiten bij die te Amersfoort? Hierin ligt opgesloten, dat spreker er sterk voor was geporteerd de Soester werkplaats te behouden. De wethouder heeft toen geantwoord, dat Soest een gemeenschappelijke regeling met de omliggende gemeenten had aangegaan - met Amersfoort als hoofdge meente - om te komen tot de stichting van twee gemeen schappelijke werkplaatsen, dén voor de lichamelijk en één voor de geestelijk gehandicapten. Spreker kon hierin het college volgen, omdat er voor de geestelijk gehandi capten inderdaad iets moest gebeuren en omdat de wet houder mededeelde, dat hij bij de voorbesprekingen duide lijk had laten uitkomen, dat Soest zijn werkplaats in stand wilde houden. Verder deelde de wethouder mede, dat door een onopgehelderde oorzaak bij de openbare behande ling van het voorstel tot het aangaan van de gemeenschap pelijke regeling een besluit is genomen - welk besluit is doorgezonden naar Amersfoort -, waarin niet officieel is vastgelegd, dat naar het oordeel van de Soester gemeen teraad de hier bestaande werkplaats gehandhaafd dient te blijven. Voorts deelde de wethouder mede, dat Soest in het bestuur van de streekwerkplaats zit, in welk bestuur - ererede ld -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 268