- 22 oktober 1957 - 135. geregeld overleg plaatsvindt om de moeilijkheden op te lossen en om de werkplaats hier te behouden. Ook tegen over het provinciaal bestuur is geregeld de wens te kennen gegeven - zo zeide de wethouder dat in een gemeente als Soest zo'n werkplaats behoorde te blijven, hetzij in groter verband, hetzij geheel zelfstandig. De geestelijk minder validen zouden volgens de wethouder naar Amersfoort gaan, omdat Soest daarvoor niet is ingericht. Het departement van sociale zaken stond, aldus de wethouder, zeer sympathiek tegenover handhaving van de Soester werkplaats. Dit frap peert spreker thans vooral. Op het ogenblik schrijven B&W namelijk, dat dit departement juist voor overplaatsing van de Soester gehandicapten is. Het departement is dan wel zeer vlug van gedachten veranderd. Ten slotte deelde de wethouder in de januarivergadering mede, dat er moeilijkhe den waren, maar dat die konden worden opgelost. In de raadsvergadering van 26 april werd een voorstel van B&W tot het verbeteren van de werkplaats door de raad aangenomen. Oorspronkelijk waren de kosten door de directeur van gemeentewerken begroot op f 30.000,--, Het ministerie van sociale zaken keurde dit in verband met de bouw van de streekwerkplaats te Amersfoort niet goed. Een verbouwing- van 3.100,werd echter wel goedgekeurd. Wanneer toen reeds vaststond, dat de werkplaats zou worden opgeheven, had ook de 3.100,daaraan niet ten koste behoeven te worden gelegd. Dit is in april geschied, terwijl op 16 september de gehele werkplaats is opgeheven en de tewerkgestelden zijn overgebracht naar Amersfoort. De raad heeft dit voor kennis geving aan te nemen. Men staat hier voor een fait accompli. Spreker wil het college volgen, omdat men hier voor een vol dongen feit staat. Wanneer de raad het thans gevraagde subsidie afstemt, zou Soest ook een zeer slecht figuur slaan. De Soester werkplaats heeft de laatste jaren met winst ge werkt. Spreker herinnert zich een bedrag van 84-,--, vo,n 4000,en van 13.000,De werkplaats kostte de ge meente dus niets- Thans is de gemeente echter verplicht een subsidie van ruim 12.000,-- te verstrekken. Toch zal spreker zijn stem aan de voordracht geven, omdat hij Soest niet in belachelijk daglicht wil stellen. De heer SCHAAESMA zegt voor de leider van de werkplaats, die enige jaren in Soest heeft bestaan, de grootst mogelijke hoogachting te hebben. Met de tijden veranderen echter de omstandigheden. Wanneer men in Soest een werkplaats voor ge handicapten heeft, mag men niet uit het oog verliezen, dat men niet alleen op de wereld staat. Ook in de omliggende gemeenten zijn gehandicapten. De kleinere gemeenten hebben niet zoveel gehandicapten, dat zij daarvoor een werkplaats kunnen stichten. Ook in deze geldt: eendracht maakt macht. Samenwerking kan hier niet anders dan in het belang van de gehandicapten zijn. Daarom moet Soest deze zaak niet alleen vanuit eigen standpunt, maar ook in het grote geheel bezien. Door samenwerking wordt te Amersfoort een inrichting in het leven geroepen, waarvan men de indruk krijgt, dat de zaak van alle kanten is onderzocht en dat degenen die daar worden tewerkgesteld in een regelmatig en ordelijk geheel tot ver betering van hun geestelijke en lichamelijke toestand kunnen worden gebracht. Er is hier een monumentaal gebouw gesticht, waarin de gehandicapten niet alleen kunnen worden te werk gesteld, maar waar zij ook een behoorlijke ontspanning kunnen - krijgen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 270