- 22 oktober 1957 - 136. krijgen en waar zij op zachte wijze toch in een bepaald gelid worden gezet, hetgeen voor'deze mensen beslist noodzakelijk is. Dit alles zou wegvallen, wanneer de samenwerking tussen de verschillende gemeenten uit el kaar valt. Soest moet zich dus we1 tweemaal bedenken alvorens zich op het standpunt te plaatsen, dat het de eigen werkplaats trots alles wil handhaven. Wanneer Soest tweemaal zo groot was, zou hier misschien een eigen werkplaats naast die te -iinersfoort kunnen bestaan. Thans echter is spreker er van overtuigd, dat het de roeping van de raad is steun te verlenen aan de te Amers foort te vestigen stichting. Mevrouw LAÏTDWEER-de Visser is het geheel eens met hetgeen de lm er Schaafsma heeft gezegd, doch de situatie is hier anders. De raad protesteert nl. tegen het feit, dat hij in deze niet is gekend en thans nood gedwongen dit subsidie moet toestaan. De raad is gepas seerd. En dit vindt spreekster een fout van B&W. 3&W hadden de raad voor een zo belangrijke aangelegenheid tijdig bijeen moeten roepen. De wethouder DE HAAF merkt op, dat de heer Zoetelief iich er terecht over heeft verwonderd, dat vrij kort na de julivergadering, waar sluiting van de werkplaats zeer beslist werd afgewezen, toch tot opheffing daarvan is overgegaan.Dit is inderdaad merkwaardig, maar niet on mogelijk. Het kan zioh rneor voordoen, dat men op een bepaald moment in de overtuiging verkeert, dat het mogelijk zal zijn iets te laten voortbestaan, terwijl men twee maanden later tot de ontdekking komt, dat dit niet mogelijk is. Inderdaad werkte de Soester werkplaats niet met verlies. Spreker gelooft, dat wanneer de C.A.W.A. haar cijfers op tafel zou leggen, zij ook niet net verlies zou werken. Kosten waren er echter wel aan de Soester werkplaats verbonden. Hiet alle kosten kwamen tot uit drukking in de begroting. De bijdrage in het salaris van de leider kwam voor rekening van de gemeente. Er waren ook ambtelijke kosten, die niet op de werkplaats drukten, terwijl maatschappelijk hulpbetoon oen bedrag op tafel moest leggen voor de geplaatsten die nog niet onder de subsidieregeling vielen. Men kan dus niet stel len dat de Soester werkplaats de gemeente niets kostte en dat men nu alleen maar voor uitgaven zou komen te staan De passage over het teruglopen van het aantal ge plaatsten slaat op Amersfoort. In de Soester werkplaats heeft men steeds een maximum bezetting gehad. Doorstro ming naar het vrije bedrijf is overigens een verheugend verschijnsel en is juist de bedoeling van de werk plaatsen voor minder validen. Dg heer Pieren heeft terecht opgemerkt, dat een van de overwegingen van de raad bij het aangaan van de gemeenschappelijke regeling is geweest de pertinen te toezegging van het college, dat pas bij de voltooi ing van de streekwerkplaats besprekingen zouden plaats vinden. Er was toegezegd, dat de zaak beslist in orde zou komen. Hier ziet men nu een gevolg van het feit - dit ook in antwoord aan mevrouw Polet -, dat over - deze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 272