- 22 oktober 1957 137. deze kwestie geen correspondentie is gevoerd,, De les die men hieruit kan trekken iss Maak in ieder geval met Amers foort, maar ook met andere gemeenten geen afspraken zonder ze schriftelijk vast te leggen, want anders komt men op de een of andere wijze in een merkwaardige situatie te verkeren. Toen spreker zeide, dat hem niet bekend was, dat de Soester werkplaats zou worden opgeheven, was dit zijn vaste overtuiging. De heer Pieren zal hem er toch niet voor aan zien, dat hij de raad wat heeft zitten wijs maken. Daar zou hij geen enkel bela.ng bij hebben gehad, want het is nooit zijn wil geweest de werkplaats op te heffen. Hetzelfde geldt voor het in april j.1. toegestane krediet van 3.000,Toen dit krediet werd verstrekt, was er geen sprake van, dat de werkplaats zou worden opgeheven. Eet is dan ook niet juist de indruk te wekken, alsof op dat moment het college al wist, dat de zaak wankel stond. De raad van beheer komt helaas slechts' enkele malen per jaar bijeen. Hij zal echter spoedig vergaderen. Het is zeer beslist de bedoeling deze aangelegenheid daar dan aan de orde te stellen, en vooral de wijze waarop door het bestuur van de C.A.W.A. en dit wil spreker uitdrukkelijk in het openbaar zeggen - het een en ander is nagelaten om deze kwestie op een wat soepeler en prettiger manier aan de orde te stellen. Men heeft van die zijde sterk gespeeld op een fait accompli. Dit doet niet prettig aan. Spreker vermoedt, dat ook van andere zijde hierover het een en ander zal worden gezegd. In antwoord aan de hoer Yersteijne zegt spreker, dat een terug naar de eigen werkplaats niet mogelijk is. Daarvoor is geen krediet te vinden. In antwoord aan de heer Oranje zegt spreker, dat het gemeentebestuur bij het samenstellen van de begroting niet over cijfers beschikte, die een hogere raming van het sub sidie aan de Z.V.O.A. rechtvaardigden. De Z.V.O.A. was met de cijfers enigszins achter. Doordat de gemeente in het be stuur van deze instelling niet is vertegenwoordigd, beschikte zij niet over nadere gegevens en moest zij uitgaan van de vorige begroting. De commissie voor sociale zaken is niet bijeengeroepen voordat de besprekingen geëindigd waren, omdat het college van oordeel was, dat dit alles moet worden gezien als een uitvoering van de gemeenschappelijke regeling, welke uit voering een taak is van het college. Daarom kwam de commissie voor sociale zaken pas in de 2e ronde aan de beurt. Het kan zijn, dat het feit, dat in de voordracht wordt gesproken van "zeer ongaarne" in plaats van "niet" de indruk wekt, dat dit principieel iets anders is. Het is echter zeker niet de bedoeling van het college geweest die indruk te wek ken. In antwoord op de vraag van de heer Oranje, waar de be wering op steunt, dat de Soester werkplaats praktisch zonder apparaat zat, wijst spreker er op, dat deze werkplaats zich nog steeds in een experimenteel stadium bevond.. De leiding was tijdelijk. De leider van de werkplaats zou in verband met het bereiken van de 65~jarige leeftijd binnenkort hebben moeten aftreden. De bedoeling zat voor om, wanneer de werk plaats zou blijven bestaan, hem te doen opvolgen door een meer opgeleide kracht, die ongetwijfeld een hoger salaris zou hebben moeten ontvangen. Daarnaast zou dan eventueel worden.-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 274