- 22 oktober 1957 - 138. worden aangesteld een werkmeester, die "bij afwezigheid van de leider de leiding zou kunnen overnemen en die normaal zou zorgen voor de controle en het toezicht op de verschillende technische werkzaamheden. Zover was het nog niet. Wanneer de leider afwezig was moest een ambtenaar van sociale zaken invallen. Op deze toestand slaat de opmerking, dat de werkplaats praktisch zonder apparaat was. Met de Amersfoortse instanties worden B&W van Amersfoort bedoeld. B&W van Amersfoort hebben in de ge meenschappelijke regeling de zaak in handen gekregen, omdat Amersfoort de centrumgemeent0 is. B&W van Amers foort hebben hun taak in deze overgedragen aan het be stuur van de C.A.W.A. Be heer Oranje heeft opgemerkt, dat de gemeente zelf niet zo sterk op haar standpunt is gaan staan. Misschien is dat wel zo. Be gemeenschappelijke regeling staat echter buiten de pas sa. ge in de voordracht over het departement van sociale zaken. Bie passage heeft betrek king op de vraag, of het departement met subsidiëring door zal gaan, wanneer de Soester werkplaats zou worden gehandhaafd. In de voordracht staat, "dat men het op prijs stelde dat de geplaatsten te Soest overgingen naar Amersfoort mede als middel om de bedrijfskosten aldaar te verlichten, mits er een redelijke regeling werd ge troffen" Bit was een duidelijke wenk van de zijde van het departement. Be heer Oranje stelt, dat het onwettig is, dat het college met deze kredietaanvrage is gekomen. Bit is niet juist. Het betreft hier een uitvloeisel van de gemeenschappelijke regeling, die destijds door de raad is aanvaard en die ook moet worden uitgevoerd. In antwoord aan de heer Van Andel deelt spreker mede, dat het college na aandrang uit de raad en na het in werking treden van de nieuwe rijkssubsidierege ling voor de gemeentelijke beschutte werkplaatsen aan de raad heeft voorgesteld de Soester werkplaats op te ■ichten«Baarnaast is de gemeenschappelijke regeling aan gegaan. Be vraag, waarover men van mening kan verschil len is, of de opheffing van de werkplaats een toepassing van de gemeenschappelijke regeling is of niet. Wanneer men deze vraag met "ja" beantwoordt, vervalt de noodzaak van een raadsbesluit voor het opheffen van de werkplaats. In deze gehele aangelegenheid wreekt zich het feit, dat het bestuur van de C.A.W.A. het niet nodig heeft geacht om, toen men de bedoeling had de Soester werkplaats op te heffen, tijdig met de besprekingen te beginnen. Bij het aangaan van de gemeenschappelijke regeling is wel aan de mogelijkheid gedacht om enige lichamelijk gehandicapten, die in de Soester werkplaats niet konden worden te werk gesteld omdat zij daar zouden detoneren, naar Amersfoort te sturen, waar het door een beter toe zicht en andere mensen wellicht wel zou gaan. Het was dus niet onmogelijk om naast de eigen werkplaats ook mensen te Amersfoort te plaatsen. Resumerende stelt spreker vast; 1. dat er bij de voorbereiding van deze aangelegenheid te veel is ge steund op mondelinge afspraken en 2. dat het bestuur - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 276