- 22 oktober 1957 - 140. schikken over een, zij liet eenvoudige, bedrijfsmedische dienst. Daarom is de commissie-Hornstra tot de conclusie gekomen, dat een goede werkplaats op een breed areaal gebaseerd moet zijn, omdat de leiding aan hoge eisen moet voldoen. Er is een staf nodig, die vrij zwaar op het geheel drukt, zodat er een groot aantal tewerkgestelden onder moet staan. In de loop van 1955 zijn de plannen gekomen voor de streekwerkplaatsgebaseerd op de plannen van de commis sie-Hornstra.. Hoewel de gemeente in begin 195 5 reeds haar eigen werkplaats had gesticht, heeft zij toch ge meend aan de plannen voor de streekwerkplaats mee te moeten doen. Zij heeft zich daarbij op het standpunt ge steld, dat de Soester werkplaats dan kon worden gehand haafd als dependance van de streekwerkplaats, zodat men kon profiteren van de staf van het geheel, terwijl de Soester gehandicapten niet naar Amersfoort behoefden te gaan, hetgeen altijd een nadeel is. Daar stond tegenover dat men dan maar voor lief moest nemen de werkruimte te Soest, die aan veel minder eisen voldeed dan de Amers- foortse werkplaats, die speciaal voor dit doel is ge bouwd. Dit waren de gedachten die leefden toen het col lege in september 1955 de raad het voorstel deed tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling. Daarna is de C.A.W.A. aan het werk gegaan. De ge meente heeft er niet veel meer van gehoord tot het moment dat de werkplaats in Amersfoort langzamerhand klaar kwam en men zeide het op prijs te stellen, dat de Soester terwerkgestelden ook naar Amersfoort zouden gaan. Het college heeft toen gezegd, dit helemaal niet noodzakelijk te achten, omdat Amersfoort zelf reeds zoveel mensen voor de werkplaats had, terwijl er ook nog uit de andere gemeenten gehandicapten voor de streek werkplaats in aanmerking zouden komen, waardoor de werk plaats geheel vol zou zijn, zodat men eerder blij zou zijn dat de Soester gehandicapten daar niet in behoefden te worden ondergebracht. Het bleek echter, dat de werk plaats in Amersfoort niet vol zou komen. Yele gehandi capten waren namelijk doorgestroomd naar het vrije bedrijf. Op zichzelf is dit een gelukkig verschijnsel. De werk plaats is namelijk geen eindplaats, maar een doorgangs huis. De lagere bezetting is niet verwonderlijk, gezien de overspanning van de arbeidsmarkt. Een andere zaak is, dat de Amersfoortse werkplaats groter is gemaakt dan aanvankelijk het plan was. In ieder geval was de werk plaats onderbezet. Soest hoeft de gemeenschappelijke regeling aangegaan. Wanneer men een gemeenschappelijke regeling aangaat, dan doet men dit met de gedachte om aan het gezamenlijk gestelde doel inderdaad mede te werken en niet om aan de kant te blijven staan. Het is mogelijk, dat de C.A.W.A. heeft geredeneerd? Soest heeft de gemeenschappelijke regeling aangegaan en dus moeten wij voor de werkplaats te Amersfoort rekenen op de Soester tewerkgestelden. Spreker weet dit niet. Men zegt het echter wel. Hoe het ook zij, het zou niet ver antwoord zijn de Soester tewerkgestelden hier in een dependance te laten werken, terwijl het hoofdgebouw onderbezet is. Wanneer het hoofdgebouw totaal bezet is, geeft zo'n dependance niet veel extra kosten, maar - wanneer - k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 280