- 22 oktober 1957 - 142. is niet mogelijk deze mensen in een grote holle ruimte, zoals te Amersfoort, te werk te stellen. Zij moeten met hoogstens twintig mensen te zamen te werk gesteld wor den. Dan kan men ze pas van mens tot mens benaderen, zoals te Soest door de ambtenaren van sociale zaken is gedaan. Spreker is van oordeel, dat de belangen van de geplaatsten door een dependance te Soest beter zouden worden behartigd. Wanneer te Soest wederom een werk plaats zou worden gesticht, die aan de eisen voldoet, heeft Den Haag niet te zeggen, dat Soestgeen subsidie krijgt omdat de tewerkgestelden naar Amersfoort kunnen. Den Haagmódt dan volgens de G-. S .W.-regeling subsidiëren. De heer ORANJE merkt op, da^t op de kern van zijn betoog te weinig is ingegaan. Deze kern is, dat de ge meente autonoom is en zelf en zelfstandig heeft te beslissen over zaken de gemeente betreffende. Het daartoe geroepen lichaam is de raad en niet het col lege. Het college echter - het beroept zich daarbij op de omstandigheden en daarom verwijt spreker het zwakte - heeft een beslissing genomen, die des raads is. Daardoor is het college getreden in de rechten van de raad. Het college heeft bovendien de autonomie van de gemeente verdaan. Was het college te rechter tijd - al was het nog zo kort voor de feitelijke beslissing - bij de raad gekomen met de mededeling, dat naar zijn overtuiging de Soester gehandicapten beter te Amersfoort dan te Soest onder dak kunnen worden gebracht en dat daarvoor bovendien nog bijmotieven zijn aan te voeren, den was spreker de eerste geweest, die bereid was zich te laten overtuigen van de juistheid van de opvatting van het college. Zijn standpunt zou dan puur van de door het college aangevoerde motieven hebben afgehangen. Men zou dan bij hem niet zijn gestuit op een van te voren ingenomen standpunt. Dan had de raad autonoom een be slissing kunnen nemen en zijn verantwoordelijkheid ten volle kunnen dragen. Zoeven heeft een der wethouders, zich beroepende op het feit dat de raa,d het desbetreffende voorstel had aangenomen, de raad verantwoordelijk gesteld voor het niet met een in de raming voor een school opnemen van de centrale verwarming. Door het thans gevraagde sub sidie te aanvaarden, neemt de raad zonder meer de ver antwoordelijkheid op zich voor het sluiten va.n de Soester werkplaats. Om dit feit achteraf te beoordelen is spreker moeten afgaan op de woorden van het college. Hij gebruikt opzettelijk het woords college. In eerste instantie heeft hij de wethouder van sociale zaken ge noemd, wanneer hij deze citeerde en niet om deze alleen aansprakelijk te stellen. Verder heeft hij steeds van "het college" gesproken. Aan de autonomie van het gemeentebestuur, waar onder in dit geval de raad dient te worden verstaan, is door het college geweld aangedaan zonder recht en met de redenen, die alleen uit de aanbiedingsbrief kunnen worden gehaald. Van die redenen vindt spreker er niet een van meer intrinsieke waarde dan de thans door het college aangevoerdeEr wordt alleen gezegds Wij zijn gedwongen door de C.A.W.A., door instanties te Amersfoort, hetgeen B&W van Amersfoort blijken te - zijn -v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 284